เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 1: การใช้ "เงื่อนไข"

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยละเอียด

โดยการใช้และ/หรือเข้าถึงหน้า ("บริการ") ในเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไข ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปให้บริการคุณภายใต้เงื่อนไขนี้ ซึ่งฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณสามารถตรวจดูเงื่อนไขเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ http://www.fujitsu-general.com/terms/index.html/ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไข คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยและควรหยุดใช้งานทันที

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดของไซต์ย่อย ให้ข้อกำหนดของไซต์ย่อยมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

หัวข้อที่ 3: การปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น

ผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยจากตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นอาจดำเนินการดังกล่าวโดยการตัดสินใจด้วยตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหากอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นจะมีผลบังคับใช้

หัวข้อที่ 10: การสิ้นสุดของเงื่อนไข

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปหรือคุณอาจบอกเลิกเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ เงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้ไม่สิ้นสุดเว้นแต่ว่าฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปหรือคุณจะบอกเลิกเงื่อนไข คุณสามารถบอกเลิกเงื่อนไขได้โดยการทำลายข้อมูลต่อไปนี้ (a) เอกสารทั้งหมดที่ได้จากเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อย และ (b) เอกสารประกอบ เวอร์ชัน การติดตั้ง และสำเนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเนื้อหา ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปอาจบอกเลิกเงื่อนไขได้ทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ หากเมื่อใช้ดุลยพินิจแล้วพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดหรือใดๆ ในเงื่อนไขนี้ เมื่อมีการบอกเลิกเงื่อนไขแล้ว คุณจะต้องทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบ เวอร์ชัน การติดตั้ง และสำเนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเนื้อหา

หัวข้อที่ 11: ข้อกำหนดในการควบคุมการส่งออก

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยมีความเหมาะสมหรือใช้งานได้ในสถานที่ที่คุณอยู่ ดังนั้นจึงห้ามมิให้มีการเข้าถึงเนื้อหาจากเขตพื้นที่ซึ่งกำหนดว่าการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คุณยอมรับว่าการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยนั้น คุณดำเนินการด้วยความประสงค์ของตัวคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นตลอดจนกฎและข้อบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ เนื้อหาอยู่ภายใต้กฎหมายการควบคุมการส่งออก กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่นและ/หรือประเทศอื่นๆ ห้ามมิให้ทำการยักย้ายหรือส่งออกซ้ำใดๆ ที่ขัดแย้งหรือละเมิดกฎหมายการควบคุมการส่งออก กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่นและ/หรือประเทศอื่นๆ

หัวข้อที่ 12: การจำกัดความรับผิด

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อประกาศข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยบนเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อย แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน และ/หรือความทันการณ์ของข้อมูลดังกล่าว เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยได้ถูกนำเสนอ "ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยการใช้ทั่วไป (WARRANTY OF MERCHANTABILITY), การใช้สอยสินค้าสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ (FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), กรรมสิทธิ์ (TITLE) หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะปราศจากข้อผิดพลาด

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเป็นผลกระทบ โดยเป็นการลงโทษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุผลอื่นใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ กำไรที่สูญเสีย รายได้ที่สูญเสีย หรือข้อมูลที่สูญหาย) ซึ่งเกิดขึ้นจาก และ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไซต์ย่อย หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปอาจแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ และ/หรือไซต์ย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโครงสร้าง ลักษณะการใช้งาน และ URL ของเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือไซต์ย่อย และอาจระงับหรือยกเลิกบริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ อันเกิดจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงหรือแก้ไขเนื้อหา หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือไซต์ย่อย

หัวข้อที่ 14: ข้อตกลงทั้งหมด

เงื่อนไขนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป และเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ซึ่งจะแทนที่ข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปที่มีอยู่ก่อนหน้านี้