เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("เงื่อนไข") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันในเชิงบุคคลระหว่างคุณ และหากคุณเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ในนามของ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") กับ บริษัท ฟูจิตสึเจเนอรัล จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีสำนักงานจดทะเบียนที่ 3-3-17 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 213-8502 ("FGL") เกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขซึ่งอาจมีการแก้ไขตามมาตรา 6 คุณยืนยันว่าคุณมีอายุตามกฎหมายเงื่อนไขการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณไม่ควรเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

1. การใช้งานเว็บไซต์

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการหาทางเข้าถึงเว็บไซต์ และการเข้าถึงดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการโทรศัพท์) คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ คุณจะต้องจัดหาและรับผิดชอบอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าใช้เว็บไซต์

คุณมีอิสระที่จะเลือกอุปกรณ์และวิธีการที่จำเป็นในการเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องขอความเห็นจากฟูจิตสึ เจเนอรัล ลิมิเต็ด

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์นี้และเอกสารอื่นใดที่คุณได้ใช้ประโยชน์ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและ / หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่อนุญาต ยกเว้นภายใต้ใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ FGL ให้ทำการคัดลอกทำซ้ำส่งต่อแสดงแจกจ่ายให้เช่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังหรือใช้ในลักษณะใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นในกรณีที่การใช้ดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้ลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

"คุณรับทราบว่าสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับ FGL หรือผู้ออกใบอนุญาต คุณจะมีสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขและไม่ได้รับสิทธิ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยนัยยะ กฎหมายปิดปากหรืออื่น ๆ"

3. ข้อจำกัด

คุณต้องไม่กระทำสิ่งเหล่านี้ในการใช้งานเว็บไซต์ :

 1. วิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบหรือพยายามที่จะค้นหารหัสต้นฉบับ รหัสจุดหมาย โครงสร้างพื้นฐาน ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้;
 2. แก้ไขดัดแปลงแปลหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบอ้างอิงตามเว็บไซต์นี้ รวมถึงเว็บไซต์นี้;
 3. พยายามเข้าใช้งานระบบ, เว็บไซต์ของ FGL หรือผู้ให้ใบอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำการส่งไวรัส, เวิร์ม,โทรจัน, ไทม์บอม, สปายแวร์, มัลแวร์, แคนเซิลบอท, พาสซีฟ คอลเลคชั่น เมคคะนิสซึม,โรบอตส์, ดาต้า มินนิง ซอฟต์แวร์ รวมถึงรหัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ลงในระบบและเว็บไซต์ของ FGL หรือผู้ออกใบอนุญาต;
 4. ตรวจจับโจมตี สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบและเว็บไซต์ของ FGL และผู้ออกใบอนุญาต;
 5. การเข้าเว็บไซต์นี้เพื่อแทรกแซง ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงด้านความปลอดภัย, การตรวจสอบหรือคุณลักษณะอื่นใด ที่มีการกำหนดหรือบังคับการใช้งาน การเข้าถึงของระบบและเว็บไซต์ของ FGL และผู้ออกใบอนุญาต;
 6. แก้ไขหรือลบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้;
 7. รวมเว็บไซต์นี้เข้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ; หรือ
 8. คัดลอกหรือสร้างเว็บไซต์ขึ้นใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือตำแหน่งอื่นเพื่อทำซ้ำหรือจัดจำหน่ายอีกครั้ง

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับอันเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้บนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ FGL และ / หรือผู้ให้อนุญาต, บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้จัดหาไม่ได้เป็นตัวแทนของเว็บไซต์นี้ หรือเหมาะสมสำหรับเพื่อจุดมุ่งหมายใด ๆ และปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ด้วยความเคารพต่อการบริการ ไม่ว่าจะเป็นนัยตรงหรือโดยนัยยะ, รวมถึง, อย่างไม่จำกัด, การรับประกันตามกฎหมาย, การรับประกันโดยนัยยะเชิงการค้า, เหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม, และการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับบูรณภาพ, ความพร้อมใช้งาน, ความถูกต้องแม่นยำ, ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นี้และ / หรือเนื้อหานั้น คุณรับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดของการใช้งานเว็บไซต์นี้เกิดโดยคุณเท่านั้น

5. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

คุณรับทราบและยอมรับว่าได้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ FGL และ / หรือผู้ให้อนุญาต, บริษัทที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายหรือซัพพลายเออร์, และ / หรือ ITS และเหล่ากรรมการบริษัท,เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทนและผู้แทน ต้องรับผิดต่อคุณ หรือบุคคลที่สาม สำหรับในทางอ้อม, เป็นพิเศษ, เหตุบังเอิญ, การลงโทษ และ / หรือความเสียหายต่อเนื่อง, รวมถึงผลกำไรที่สูญเสียไป, การสูญเสียการขายหรือธุรกิจการสูญเสียข้อมูลและ / หรือธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือความไม่สามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้, แม้ว่า FGL หรือผู้ให้อนุญาตจะได้รับการแจ้งเตือนหรืออาจได้รับการตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว วิธีเดียวที่คุณจะสามารถแก้ปัญหาความไม่พอใจที่มีต่อเว็บไซต์ได้คือยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์ ไม่มีส่วนใดในข้อ 5 นี้จะจำกัดความรับผิดชอบของ FGL ที่มีต่อคุณ สำหรับความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ด้วยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

6. เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. FGL อาจแก้ไขข้อกำหนดเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งคุณได้ยินยอมที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว FGL จึงสนับสนุนให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเป็นระยะ เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า FGL เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดครั้งสุดท้ายเมื่อใด โดยอ้างอิงจากคำอธิบาย "LAST UPDATED" ด้านล่าง แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดจะไม่ใช้บังคับกับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับ FGL ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ FGL โพสต์ข้อกำหนดฉบับแก้ไขซึ่งรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 2. ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ หากพบว่าเงื่อนไขใดของข้อกำหนดเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้ การบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความเป็นโมฆะหรือความไม่สามารถบังคับใช้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
 3. เงื่อนไขข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น คุณและ FGL จะถูกส่งต่อไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแขวงโตเกียวโดยไม่สามารถเพิกถอนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขได้ คุณยอมรับที่จะสละสิทธิ์การคัดค้านอำนาจศาล, ศาลหรือคำพิพากษาของศาล
 4. FGL ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถใช้ในเขตอำนาจศาลเฉพาะใดได้ การเข้าถึงคอนเทนต์จากเขตพื้นที่ที่คอนเทนต์นั้นผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม คุณยอมรับว่าคุณใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือเว็บไซต์ย่อยด้วยตัวคุณเองและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้
 5. ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้และ / หรือเว็บไซต์ย่อยอาจไม่สามารถหาซื้อได้ในบางประเทศหรือบางท้องที่ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในเว็บไซต์นี้และ / หรือเว็บไซต์ย่อยไม่ได้รับประกันหรือหมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ตลอดเวลาในพื้นที่ของคุณ คุณควรจะตรวจสอบกับตัวแทนกลุ่มฟูจิตสึที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ ในเรื่องความพร้อมและราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเฉพาะและบริการเฉพาะในพื้นที่ของคุณ
 6. ผ่านการอัปโหลด, อีเมล, โพสต์, เผยแพร่หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ไปยัง FGL โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ (ในแต่ละ "การส่ง") คุณรับทราบว่าการส่งดังกล่าวไม่เป็นความลับและให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ (หรือเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวยินยอมมอบสิทธิ์โดยดุษดี)แก่ FGL อนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จำกัดระยะเวลา, ทั่วโลก, ไม่ผูกขาด, ภาษีลิขสิทธิ์, การชำระครบจำนวน, การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์(ในหลายระดับ), สิทธิ์ที่สามารถมอบหมายและถ่ายโอนได้ และสิทธิ์เพื่อการใช้งาน, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, ปรับเปลี่ยน, เผยแพร่, ดำเนินการและแสดงผล (เปิดเผยต่อสาธารณะหรืออื่น ๆ ), ถ่ายทอดและแจกจ่ายการส่งดังกล่าวในรูปแบบ, สื่อหรือเทคโนโลยีที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือพัฒนาในภายหลังใด ๆ นอกจากนี้ คุณรับรองว่าธรรมสิทธิ์ทั้งหมดในการส่งมอบนั้นได้รับการยกเว้น
 7. คุณจะไม่ส่งออกหรือส่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกลับไปยังประเทศใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการส่งออกที่บังคับใช้ของญี่ปุ่น
 8. เงื่อนไขเหล่านี้รวมอยู่ในการอ้างอิง และรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FGL ซึ่งอยู่ที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

7. ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น

หากคุณปฏิบัติตามนโยบายการเชื่อมโยงต่อไปนี้จะได้รับอนุญาตให้ลิ้งก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์:(i) เว็บไซต์ของคุณจะต้องไม่ใส่ร้ายหรือทำให้ FGL เสียหายหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (ii) เว็บไซต์ของคุณจะไม่เป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน, และไม่เป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือหรือเกียรติ์ของ FGL; (iii) เว็บไซต์ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (iv) คุณต้องไม่สร้างกรอบล้อมรอบเนื้อหาหรือครีเอทการแสดงผลความรู้สึกใด ๆ ที่เนื้อหาเป็นของ FGL ด้วยวิธีการอื่นใด (v) เว็บไซต์ของคุณจะไม่นำเสนอลักษณะที่สามารถสร้างความรู้สึกที่ผิดพลาดในความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคุณและ FGL; (vi) เว็บไซต์ของคุณจะต้องไม่ครีเอทการแสดงผลความรู้สึกที่ผิดพลาดที่ FGL รับรองหรือสนับสนุนไซต์ของคุณที่มีลิงค์ปรากฏ; และ (vii) เว็บไซต์ของคุณจะไม่ถูกตัดสินโดย FGL ว่าไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลอื่นใด

FGL อาจร้องขอให้คุณลบลิ้งก์ดังกล่าว การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ย่อย ในการยกเลิก, คุณต้องลบลิ้งก์ต่าง ๆ

วิธีการตั้งค่าลิ้งก์:

 • โปรดตั้งค่าลิ้งก์ตามวิธีการที่แสดงด้านล่าง

วิธีการโดยตัวอย่างลิ้งก์ข้อความ:

 1. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>
 2. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL " >FUJITSU GENERAL </a>

8. ลิ้งก์จากเว็บไซต์นี้และ/หรือเว็บไซต์ย่อยไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น เนื่องจาก FGL ไม่มีอำนาจควบคุมไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่า FGL จะไม่รับผิดชอบด้านความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งยังไม่รับรอง, ไม่รับภาระหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบอื่นใด ในด้านความพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่า FGL จะไม่รับภาระความรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่กรณีการถูกกล่าวหาว่ามีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการอ้างอิงเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ จากเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้และ / หรือเว็บไซต์ย่อยที่จะถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำและ / หรือการรับรองโดย FGL ในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏบนและ / หรือให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดที่ถือว่าเป็นความร่วมมือหรือความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ให้บริการลิ้งก์เว็บไซต์นั้นกับ FGL

การดูเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้และ / หรือเว็บไซต์ย่อยนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองตาม (i) กฎหมายที่ใช้บังคับ, กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลใด ๆ (รวมถึง ไม่มีการจำกัด, สาขาใด, เอเจนซี่ใด, หน่วยงานย่อยใด ๆ ) และ (ii) ) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

9. การติดต่อ FGL

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดหรือเว็บไซต์ โปรดติดต่อ FGL ผ่านแบบฟอร์มสอบถามของเรา หากคุณต้องการติดต่อเราทางอีเมลโปรดอย่าใส่ข้อมูลละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าตัวหรือผู้อื่นในอีเมลของคุณถึง FGL เนื่องจากการสื่อสารทางอีเมลนั้นไม่ปลอดภัยเสมอไป

10. เบ็ดเตล็ด

เงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ FGL เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และแทนที่ทั้งหมดก่อนหน้านี้ การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน และนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์, วาจา หรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและ FGL เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณจะไม่มีอำนาจหรือความสามารถในการคาดการณ์หรือสร้างภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ในนามของ FGL คู่สัญญาอาจสละสิทธิ์ของตนภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยดำเนินการโจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสองฝ่าย  ความล้มเหลวในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดอื่นใดที่นี่ คุณไม่สามารถมอบหมายโอนหรืออนุญาตช่วงสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FGL ข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามใด ๆ และคู่สัญญาไม่ประสงค์ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ โดยบุคคลที่สาม หัวเรื่องใด, คำบรรยาย หรือหัวข้อย่อยที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้จะถูกแทรกตามความเหมาะสมเท่านั้น และไม่มีการกำหนดหรืออธิบายส่วนย่อยใดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ FGL จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

อัปเดตล่าสุด: January 2020