Airstage™ (ระบบ VRF) อะแดปเตอร์เครื่องแปลงสัญญาณ

การแปลงสัญญาณ/เครื่องแปลงสัญญาณ (สำหรับการขับเคลื่อนภายนอก)

การแปลงสัญญาณ/เครื่องแปลงสัญญาณ (สำหรับระบบเอ็กซ์แพนชั่น)