Användarvillkor

Dessa användningsvillkor (”villkor”) är ett bindande juridiskt avtal mellan dig eller, om du besöker www.fujitsu-general.com (”webbplatsen”) för ett företags eller en juridisk enhets räkning, ett sådant företag eller juridisk enhet för vars räkning du besöker webbplatsen (kollektivt benämnt ”du” eller ”din”) och Fujitsu General Limited (”FGL), ett företag med säte på 3-3-17 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, Japan 213-8502, gällande din tillgång till webbplatsen (enligt definitionen nedan).

LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Genom att besöka eller använda denna webbplats (enligt definitionen nedan) godkänner du villkoren i sin helhet, även när villkoren har ändrats i enlighet med avsnitt 6. Genom att besöka eller använda denna webbplats intygar du att du är myndig för att ingå villkoren. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda denna webbplats (enligt definitionen nedan) på något sätt.

1. Användning av denna webbplats

Du ansvarar för att få tillgång till denna webbplats och sådan tillgång kan medföra avgifter från internetleverantörer och telekomföretag. Du ansvarar för sådana avgifter. Dessutom bör du förbereda och ansvara för all utrustning som behövs för att få tillgång till denna webbplats.

Du kan fritt välja utrustning och medel som krävs för tillgång till denna webbplats utan tillstånd från FGL

2. Immateriella rättigheter

Denna webbplats, inklusive material som kan vara tillgängligt för dig via denna webbplats, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent och andra äganderätter och lagar som reglerar immateriella rättigheter.

Innehållet på denna webbplats får inte, förutom under skriftligt tillstånd som beviljats av en auktoriserad representant för FGL, kopieras, reproduceras, överföras, visas, distribueras, hyras ut, underlicensieras, ändras, lagras för senare användning eller på annat sätt användas, helt eller delvis, på något sätt, förutom i den mån sådan användning är godkänd enligt japansk upphovsrätt och andra relevanta lagar.

Du är införstådd med att alla rättigheter, titlar och intressen på och till denna webbplats förblir FGL:s eller dess licensgivares egendom. Du kan ha rätt att endast använda denna webbplats i enlighet med villkoren och förvärvar inte några andra rättigheter, titlar eller intressen, oavsett om det är underförstått, estoppel eller annat.

3. Begränsningar

När du besöker denna webbplats SKA DU INTE:

 1. demontera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka identifiera källkoderna, objektkoderna eller den underliggande strukturen för denna webbplats,
 2. ändra, anpassa eller översätta denna webbplats eller skapa härledda verk baserade på denna webbplats,
 3. bereda obehörig tillgång till eller användning av system och FGL:s webbplats eller för dess licensgivare eller överföra virus, maskar, trojanska hästar, logiska bomber, spionprogram, skadlig programvara, cancelbottar, passiva insamlingsmekanismer, robotar, programvara för datautvinning, eller någon annan skadlig eller invasiv kod eller program i FGL:s system och webbplats eller för dess licensgivare,
 4. avläsa, skanna eller testa sårbarheten i FGL:s system och webbplats eller för dess licensgivare,
 5. störa, bryta mot eller kringgå några säkerhetsfunktioner, autentiseringsmekanismer eller några andra funktioner som begränsar eller upprätthåller begränsningar i användningen av, eller tillgången till, FGL:s system och webbplats eller för dess licensgivare;
 6. ändra eller ta bort några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt som visas på denna webbplats,
 7. införliva denna webbplats eller dess innehåll i några produkter eller tjänster, eller
 8. kopiera eller reproducera denna webbplats eller dess innehåll till någon annan server eller plats för reproduktion eller vidaredistribution.

Du är ensam ansvarig för alla brott mot lagar, regler eller bestämmelser som kan uppstå till följd av att du inte följer villkoren.

4. GARANTIFRISKRIVNING

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FGL, DESS LICENSGIVARE, ANKNUTNA BOLAG OCH LEVERANTÖRER GÖR INGA UTFÄSTELSER OM DENNA WEBBPLATS ELLER DESS LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL, OCH VAR OCH EN FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, LAGSTADGADE GARANTIER, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH ALLA GARANTIER AVSEENDE DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER DESS INNEHÅLLS FULLSTÄNDIGHET, TILLGÄNGLIGHET, EXAKTHET, ELLER TILLFÖRLITLIGHET. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT HELA RISKEN I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS ANTAS AV DIG.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT DU BESÖKER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FGL, DESS LICENSGIVARE, ANKNUTNA BOLAG ELLER LEVERANTÖRER ELLER DESS ELLER DERAS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, BESTRAFFANDE ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN FÖRSÄLJNING ELLER AFFÄR ELLER FÖRLORAD DATA SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM FGL ELLER DESS LICENSGIVARE HAR VARIT MEDVETNA OM ELLER KAN HA VARIT MEDVETNA OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DIN ENDA OCH UTESLUTANDE LÖSNING PÅ MISSNÖJE MED DENNA WEBBPLATS KAN VARA ATT SLUTA BESÖKA DENNA WEBBPLATS. INGENTING I AVSNITT 5 SKA BEGRÄNSA FGL:S ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT GÄLLANDE LAGAR.

6. Andra villkor

 1. FGL kan emellanåt ändra villkoren efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig. Din fortsatta tillgång till eller användning av denna webbplats efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar. FGL uppmanar dig därför att regelbundet granska villkoren när du besöker denna webbplats. Du kan avgöra när FGL senast ändrade villkoren genom att se förklaringen ”SENAST UPPDATERAD” längst ned på denna sida. Oaktat det föregående ska eventuella ändringar av villkoren inte gälla för någon tvist som kan ha uppstått mellan dig och FGL före det datum då FGL publicerade en reviderad version av villkoren som innehåller sådana ändringar eller på annat sätt meddelat dig om sådana ändringar.
 2. Såvida inte annat uttryckligen anges häri, om någon bestämmelse i villkoren befinns vara ogiltig eller overkställbar, ska ogiltigheten eller overkställbarheten i denna bestämmelse inte påverka andra bestämmelser i villkoren, och bestämmelser som inte påverkas av sådan ogiltighet eller overkställbarhet ska fortsätta att vara i full kraft och verkan.
 3. Villkoren regleras av lagarna i Japan. Du och FGL underställer er härmed oåterkalleligen Tokyos distriktsdomstols exklusiva behörighet att lösa tvister som uppstår till följd av eller i samband med villkoren. Du samtycker till att avstå från alla invändningar mot jurisdiktion, plats eller obekvämt forum.
 4. FGL garanterar inte att denna webbplats är lämplig eller tillgänglig för användning i någon särskild jurisdiktion. Tillgång till innehållet på denna webbplats från länder eller regioner där sådant innehåll anses vara olagligt är förbjudet. Du samtycker till att du, när du använder eller öppnar denna webbplats eller underwebbplatserna, gör det på eget initiativ och att du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar, regler och bestämmelser.
 5. Produkter och tjänster som presenteras på denna webbplats eller underwebbplatserna är eventuellt inte tillgängliga för köp i ditt land eller på din bosättningsort. Hänvisning till sådana produkter och tjänster på denna webbplats eller underwebbplatserna innebär eller garanterar inte att dessa produkter eller tjänster är eller kommer att vara tillgängliga i ditt land eller på din bosättningsort. Kolla upp specifika produkters och tjänsters tillgänglighet och priser för ditt land eller din bosättningsort med Fujitsu General-koncernens auktoriserade lokala säljare.
 6. Genom att ladda upp, e-posta, publicera inlägg, publicera eller på annat sätt överföra något innehåll till FGL i samband med denna webbplats (var och en en ”inlämning”), är du införstådd med att sådan inlämning är icke-konfidentiellt och automatiskt beviljar (eller garanterar att ägaren av sådana rättigheter uttryckligen har beviljat) FGL en oupphörlig, global, icke-exklusiv, licensfri, helt betald, underlicensierbar (i flera nivåer), tilldelningsbar och överförbar rättighet och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, utföra och visa (offentligt eller på annat sätt), överföra och distribuera sådan inlämning i någon form, i något medium eller med någon teknik som för närvarande är känd eller som kan utvecklas härefter. Dessutom garanterar du att alla så kallade moraliska rättigheter i inlämningen har avståtts.
 7. Du får inte direkt eller indirekt exportera eller återexportera innehåll på den här webbplatsen till något land som bryter mot japanska eller andra tillämpliga exportlagar eller -bestämmelser.
 8. Dessa villkor införlivar även genom hänvisning och inkluderar de villkor som anges i FGL:s integritetspolicy som finns på sidan Integritetspolicy.

7. Länkar från andra webbplatser

FGL beviljar tillstånd att tillhandahålla en länk till webbplatsen på din webbplats, förutsatt att du uppfyller följande villkor: (i) din webbplats ska inte att förtala eller skada FGL eller innehålla olämpligt innehåll, (ii) din webbplats ska inte att vara skadlig för allmän ordning och moral, och inte heller skada trovärdigheten eller värdigheten för FGL, (III) din webbplats ska inte göra intrång i tredje parts rättigheter, egendom eller integritet, (iv) du ska inte att skapa någon ram runt innehållet eller ge ett felaktigt intryck av att innehållet tillhör FGL på något annat sätt, (v) din webbplats ska inte presenteras på ett sätt som kan ge fel intryck av ett samarbete eller en samarbetsrelation mellan dig och FGL, (vi) din webbplats ska inte att ge fel intryck av att FGL intygar eller stödjer din webbplats där länken visas, och (vii) din webbplats ska inte vara sådan att FGL bedömer att den är olämplig av någon annan anledning.

FGL kan kräva att du raderar en sådan länk. Detta tillstånd återkallas om du bryter mot någon bestämmelse i villkoren eller några tillämpliga användarvillkor för underwebbplatserna. Vid återkallelse av tillståndet måste du omedelbart ta bort alla länkar till denna webbplats.

Så här skapar du en länk:

 • Skapa en länk från din webbplats till den här webbplatsen på följande sätt:

Exempel på användning av textlänkar:

 1. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>
 2. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL " >FUJITSU GENERAL </a>

8. Länkar från denna webbplats och underwebbplatser till andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Eftersom FGL inte har någon kontroll över sådana webbplatser eller resurser, är du införstådd med och samtycker till att FGL inte ansvarar för tillgängligheten till sådana externa webbplatser eller resurser, och inte stödjer och ansvarar för något innehåll, någon annonsering, någon produkt, eller annat material på eller tillgängligt från sådana externa webbplatser eller resurser. Du är också införstådd med och samtycker till att FGL inte är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med din användning av eller tillit till sådant innehåll, sådana varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via någon sådan webbplats eller resurs.

Inget innehåll på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation eller ett godkännande av FGL om det innehåll som tillhandahålls av de länkade webbplatserna eller någon produkt eller tjänst som visas på eller tillhandahålls av sådana länkade webbplatser. Inget innehåll häri ska anses utgöra ett partnerskap eller liknande mellan FGL och operatörer av de länkade webbplatserna.

Visning av någon annan webbplats än denna webbplats eller underwebbplatserna ska ske på egen risk i enlighet med (i) tillämpliga lagar, regler och bestämmelser från en regering (inklusive, utan begränsning, någon underavdelning, byrå och förmedling därav) och (ii) de villkor som anges på sådana webbplatser.

9. Kontakta FGL

Om du har frågor om villkoren eller den här webbplatsen kontaktar du FGL med hjälp av det frågeformulär som tillhandahålls via länken nedan. När du kontaktar oss via e-post ska du inte inkludera känslig information i e-postmeddelandet, eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker.

10. Diverse

Dessa villkor innehåller hela avtalet mellan dig och FGL med avseende på denna webbplats och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och FGL med avseende på denna webbplats. Du är härmed införstådd med att du inte har någon makt eller befogenhet att anta eller skapa någon skyldighet eller något ansvar för FGL:s räkning. En part kan avsäga sig sina rättigheter enligt dessa villkor endast genom ett skriftligt dokument som utfärdas av båda parter. Underlåtenhet att genomdriva någon bestämmelse i dessa villkor utgör inte ett avstående från detta eller någon annan bestämmelse häri. Du får inte överlåta, överföra eller underlicensiera någon eller alla dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan FGL:s föregående uttryckliga skriftliga medgivande. Ingen bestämmelse i dessa villkor är avsedd att vara till förmån för någon tredje part, och parterna har inte för avsikt att någon bestämmelse ska kunna verkställas av någon tredje part. Rubriker, bildtexter och avsnittsrubriker som finns häri infogas endast av bekvämlighetsskäl, och definierar eller förklarar inte på något sätt något avsnitt eller någon bestämmelse häri. FGL ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla några skyldigheter på grund av orsaker som ligger utanför dess kontroll.

SENAST UPPDATERAD: Januari 2020