Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ("όροι") αποτελούν δεσμευτική νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς ή, εάν έχετε πρόσβαση στο www.fujitsu-general.com (ο "ιστότοπος") για λογαριασμό μιας εταιρείας ή μιας νομικής οντότητας, της εν λόγω εταιρείας ή νομικής οντότητας για λογαριασμό της οποίας έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο (συλλογικά, "εσείς", "εσάς" ή "σας") και της Fujitsu General Limited "FGL"), εταιρεία με έδρα στην 3-3-17 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, Ιαπωνία 213-8502, σχετικά με την πρόσβασή σας στον ιστότοπο (όπως ορίζεται παρακάτω).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου ή την πρόσβαση σε αυτόν (όπως ορίζεται παρακάτω), συμφωνείτε με τους όρους στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των όρων σύμφωνα με την Ενότητα 6. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, δηλώνετε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να αποδεχτείτε τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο (όπως ορίζεται παρακάτω) με κανέναν τρόπο.

1. Χρήση αυτού του ιστοτόπου

Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο και η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις από παρόχους υπηρεσιών Internet και εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Υπεύθυνοι για τις χρεώσεις αυτές είστε εσείς. Επιπλέον, θα πρέπει να προετοιμάσετε όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και να είστε υπεύθυνοι γι αυτόν.

Μπορείτε να επιλέξετε τον εξοπλισμό και τα μέσα που χρειάζονται για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση της FGL

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που μπορεί να γίνουν διαθέσιμα σε εσάς μέσω αυτού του ιστοτόπου, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, καθώς και από νόμους που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται, εκτός εάν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της FGL, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, απεικόνιση, διανομή, ενοικίαση, παραχώρηση περαιτέρω άδειας χρήσης, τροποποίηση, αποθήκευση για μεταγενέστερη χρήση ή άλλη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, εκτός από το βαθμό στον οποίο η χρήση αυτή επιτρέπεται βάσει των ιαπωνικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων σχετικών νόμων.

Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε αυτόν τον ιστότοπο θα παραμείνουν στην FGL ή στους δικαιοπαρόχους της. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους όρους και να μην αποκτήσετε κανένα άλλο δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον, είτε έμμεσα, είτε μέσω του estoppel, ή άλλως.

3. Περιορισμοί

Κατά την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα εξής:

 1. Η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή η με άλλο τρόπο προσπάθεια εντοπισμού των πηγαίων κωδίκων, των αντικειμενικών κωδίκων ή της υποκείμενης δομής αυτού του ιστοτόπου·
 2. Η τροποποίηση, προσαρμογή ή μετάφραση αυτού του ιστοτόπου ή η δημιουργία παράγωγων έργων με βάση αυτόν τον ιστότοπο·
 3. Η παροχή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή η χρήση των συστημάτων και του ιστοτόπου της FGL ή των δικαιοπαρόχων της ή η μετάδοση ιών, ιών τύπου worm, δούρειων ίππων, ωρολογιακών βομβών, λογισμικού υποκλοπής spyware, λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας, cancelbot, παθητικών μηχανισμών συλλογής, ρομπότ, λογισμικού εξόρυξης δεδομένων, ή οποιουδήποτε άλλου κακόβουλου ή παρεμβατικού κώδικα ή προγράμματος στα συστήματα και τον ιστότοπο της FGL ή των δικαιοπαρόχων της·
 4. Η παράκαμψη των ελέγχων ασφαλείας, η σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας των συστημάτων και του ιστοτόπου της FGL και των δικαιοπαρόχων της.
 5. Η παρέμβαση, παραβίαση ή παράκαμψη οποιωνδήποτε στοιχείων ασφαλείας, μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού που περιορίζει ή επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση των συστημάτων και του ιστοτόπου της FGL και των δικαιοπαρόχων της ή στην πρόσβαση σε αυτά·
 6. Η τροποποίηση ή κατάργηση τυχόν δηλώσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στον ιστότοπο·
 7. Η ενσωμάτωση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία· ή
 8. Η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή τοποθεσία για σκοπούς αναπαραγωγής ή αναδιανομής.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση νόμων, κανόνων ή κανονισμών που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη τήρηση των όρων από εσάς.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η FGL, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η FGL, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η FGL Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ή ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FGL ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

6. Λοιποί όροι

 1. Η FGL μπορεί να τροποποιεί τους όρους κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Η συνεχής πρόσβασή σας ή χρήση αυτού του ιστοτόπου κατόπιν δημοσίευσης οποιασδήποτε αλλαγής αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών από εσάς. Συνεπώς, η FGL σας ενθαρρύνει να ελέγχετε τους όρους περιοδικά όταν συνδέεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να εξακριβώσετε την τελευταία αλλαγή των όρων από την FGL ανατρέχοντας στο υπόμνημα "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τυχόν αλλαγές στους όρους δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε διαφωνία που μπορεί να έχει προκύψει ανάμεσα σε εσάς και την FGL πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η FGL δημοσίευσε μια αναθεώρηση στους όρους που ενσωματώνει τις εν λόγω αλλαγές ή σας ενημέρωσε με άλλον τρόπο για αυτές τις αλλαγές.
 2. Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στο παρόν, εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελέσιμη, η ακυρότητα ή η μη εκτελεσιμότητα της εν λόγω διάταξης δεν θα επηρεάσει άλλες διατάξεις των όρων και οι διατάξεις που δεν επηρεάζονται από την εν λόγω ακυρότητα ή μη εκτελεσιμότητα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
 3. Οι όροι διέπονται από τη νομοθεσία της Ιαπωνίας. Εσείς και η FGL δια του παρόντος υπάγεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου του Τόκιο για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τους όρους ή σε σχέση με αυτούς. Συμφωνείτε να παραιτηθείτε από οποιαδήποτε ένσταση περί δικαιοδοσίας, τόπου διεξαγωγής ή ακαταλληλότητας χώρου συζητήσεων.
 4. Η FGL δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος είναι κατάλληλος ή διαθέσιμος για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Απαγορεύεται η πρόσβαση στο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου από χώρες ή περιοχές όπου το περιεχόμενο αυτό θεωρείται παράνομο. Συμφωνείτε ότι, όταν χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή στους επιμέρους ιστότοπους, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 5. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή στους επιμέρους ιστότοπους ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για αγορά στη χώρα ή στην περιοχή διαμονής σας. Η αναφορά σε τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτόν τον ιστότοπο ή στους επιμέρους ιστότοπους δεν συνεπάγεται ή εγγυάται ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες είναι ή θα είναι διαθέσιμα στη χώρα ή στην περιοχή διαμονής σας. Για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα ή την περιοχή διαμονής σας, επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους τοπικούς αντιπροσώπους πωλήσεων των εταιρειών του ομίλου Fujitsu General.
 6. Με τη μεταφόρτωση, την αποστολή μέσω e-mail, την ανάρτηση, τη δημοσίευση ή τη μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου στην FGL σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο (το καθένα αποτελεί μια "υποβολή"), αναγνωρίζετε ότι η υποβολή αυτή δεν είναι εμπιστευτική και ότι εκχωρεί αυτόματα (ή εγγυάται ότι ο κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων έχει ρητά εκχωρήσει) στην FGL ένα συνεχές, παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, ατελώς, εξ ολοκλήρου πληρωμένο, με δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας χρήσης (σε πολλαπλές βαθμίδες), εκχωρούμενο και μεταβιβάσιμο δικαιώματα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, εκτέλεσης και παρουσίασης (δημόσια ή με άλλον τρόπο), μετάδοσης και διανομής της εν λόγω υποβολής με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία είναι γνωστή επί του παρόντος ή μπορεί να αναπτυχθεί στο εξής. Επιπλέον, εγγυάστε ότι παραιτείστε από όλα τα αποκαλούμενα ηθικά δικαιώματα κατά την υποβολή.
 7. Δεν πρέπει να εξαγάγετε ή να επανεξαγάγετε άμεσα ή έμμεσα περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου σε οποιαδήποτε χώρα κατά παράβαση της ιαπωνικής ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών περί εξαγωγών.
 8. Οι παρόντες όροι ενσωματώνουν επίσης μέσω παραπομπής και περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της FGL, η οποία παρέχεται στη σελίδα πολιτικής απορρήτου.

7. Σύνδεσμοι από άλλους ιστότοπους

Η FGL εκχωρεί το δικαίωμα παροχής ενός συνδέσμου προς τον Ιστότοπο στον δικό σας ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) ο ιστότοπός σας δεν θα δυσφημήσει ή δεν θα βλάψει την FGL, ούτε θα περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο, (ii) ο ιστότοπός σας δεν θα είναι επιβλαβής για τη δημόσια τάξη και την ηθική, ούτε θα βλάψει την αξιοπιστία ή την αξιοπρέπεια της FGL, (iii) ο ιστότοπός σας δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή το απόρρητο τρίτων, (iv) δεν θα δημιουργήσετε κανένα πλαίσιο γύρω από το περιεχόμενο ούτε θα δώσετε εσφαλμένη εντύπωση ότι το περιεχόμενο ανήκει στην FGL με οποιοδήποτε άλλο μέσο, (v) ο ιστότοπός σας δεν θα παρουσιάζεται με τρόπο που μπορεί να δώσει λανθασμένη εντύπωση συλλογικής ή συνεργατικής σχέσης ανάμεσα σε εσάς και την FGL, (vi) ο ιστότοπός σας δεν θα δίνει τη λανθασμένη εντύπωση ότι η FGL πιστοποιεί ή υποστηρίζει τον ιστότοπό σας στον οποίο εμφανίζεται ο σύνδεσμος και (vii) ο ιστότοπός σας δεν θα είναι τέτοιος ώστε να καθοριστεί από την FGL ως ακατάλληλος για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η FGL ενδέχεται να απαιτήσει τη διαγραφή ενός τέτοιου συνδέσμου. Αυτό το δικαίωμα θα ανακληθεί εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη των όρων ή των ισχυόντων όρων χρήσης των επιμέρους ιστότοπων. Μετά την ανάκληση του δικαιώματος, πρέπει να καταργήσετε αμέσως οποιονδήποτε σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο.

Πώς να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο:

 • Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο από τον δικό σας ιστότοπο προς αυτόν τον ιστότοπο με την ακόλουθη μέθοδο:

Παραδείγματα χρήσης συνδέσμων κειμένου:

 1. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>
 2. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL " >FUJITSU GENERAL </a>

8. Σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο και επιμέρους ιστότοπους προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους. Δεδομένου ότι η FGL δεν έχει κανέναν έλεγχο στους εν λόγω ιστότοπους ή πόρους, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η FGL δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοτόπων ή πόρων και δεν προσυπογράφει ούτε είναι υπόλογη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή υλικό που υπάρχει σε ή διατίθεται από αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους ή πόρους. Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι η FGL δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί ή φέρεται ότι έχει προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σας προς οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους ή πόρους ή μέσω αυτών.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως σύσταση ή προώθηση από την FGL του περιεχομένου που παρέχεται από τους συνδεδεμένους ιστότοπους ή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που εμφανίζεται ή παρέχεται από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά συνεργασία ή κάτι ανάλογο ανάμεσα στην FGL και τους παρόχους των συνδεδεμένων ιστότοπων.

Η προβολή οποιουδήποτε ιστότοπου εκτός του παρόντος ή των επιμέρους ιστότοπων θα πρέπει να γίνεται με δική σας ευθύνη, σύμφωνα με (i) την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς οποιασδήποτε κυβέρνησης (όπως, ενδεικτικά, οποιαδήποτε επιμέρους κυβερνητική μονάδα, υπηρεσία και μέσο) και (ii) τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους.

9. Επικοινωνία με την FGL

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους ή αυτόν τον Ιστότοπο, επικοινωνήστε με την FGL χρησιμοποιώντας τη φόρμα ερωτήσεων που παρέχεται από τον παρακάτω σύνδεσμο. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, μην συμπεριλάβετε ευαίσθητες πληροφορίες στο e-mail σας, καθώς η επικοινωνία μέσω e-mail δεν είναι πάντα ασφαλής.

10. Διάφορα

Οι παρόντες όροι περιέχουν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την FGL όσον αφορά αυτόν τον ιστότοπο και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, είτε ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, ανάμεσα σε εσάς και την FGL όσον αφορά αυτόν τον ιστότοπο. Δια του παρόντος αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε καμία δύναμη ή εξουσία ως προς την ανάληψη ή τη δημιουργία οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης εκ μέρους της FGL. Ένα μέρος μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του βάσει των παρόντων όρων μόνο με γραπτή τεκμηρίωση που εκτελείται και από τα δύο μέρη. Οποιαδήποτε αποτυχία επιβολής οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτούς ή από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, μεταβίβαση ή παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών σας βάσει των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη ρητή και γραπτή συγκατάθεση της FGL. Καμία διάταξη αυτών των όρων δεν προορίζεται προς όφελος τρίτων και τα μέρη δεν προτίθενται να θέσουν σε εφαρμογή καμία διάταξη από οποιονδήποτε τρίτο. Οι επικεφαλίδες, οι λεζάντες ή οι τίτλοι ενοτήτων που περιέχονται στο παρόν εισάγονται μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης και με κανένα τρόπο δεν καθορίζουν ή δεν εξηγούν καμία ενότητα ή διάταξη του παρόντος. Η FGL δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις όσον αφορά την εκπλήρωση υποχρεώσεων που οφείλονται σε αιτίες πέραν του ελέγχου της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ιανουάριος 2020