Πολιτική απορρήτου

Η Fujitsu General Limited (FGL) λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα ζητήματα απορρήτου και έχει προετοιμάσει την παρούσα πολιτική απορρήτου για να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η FGL συλλέγει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών όπως ορίζονται παρακάτω, σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των "Υπηρεσιών", οι οποίες αποτελούνται από (i) τον ιστότοπο της FGL (ο "Ιστότοπος"), και (ii) όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο που παρέχονται από την FGL σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς συνιστά την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών (όπως ορίζεται παρακάτω) στην FGL, αναγνωρίζετε ότι αυτές οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

1. Προσωπικές πληροφορίες

Οι "προσωπικές πληροφορίες" είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως άτομο ή σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο άτομο. Η FGL συλλέγει τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σας, οι οποίες σχετίζονται με την εγγραφή σας και τη χρήση των υπηρεσιών:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Αριθμός φαξ

2. Άλλες πληροφορίες

Οι "άλλες πληροφορίες" είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας ούτε σχετίζονται άμεσα με κάποιο άτομο. Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες, η FGL συλλέγει επίσης (ενεργητικά και παθητικά) άλλες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω και σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς. Η FGL μπορεί να χρησιμοποιεί τις άλλες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν η FGL υποχρεούται να χειρίζεται τις άλλες πληροφορίες ως προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η FGL μπορεί να τις χρησιμοποιεί για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους η FGL χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Οι άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα χρήσης: Η FGL μπορεί να συλλέγει δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση που κάνετε, όπως πότε, πώς και πόσο χρόνο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες.
 • Δεδομένα συσκευής: Η FGL μπορεί να συλλέγει τη διεύθυνση IP που αντιστοιχεί στη συσκευή που χρησιμοποιείτε ή με την οποία πραγματοποιείτε πρόσβαση στις υπηρεσίες.

3. Συγκεντρωτικές προσωπικές πληροφορίες

Οι συγκεντρωτικές προσωπικές πληροφορίες είναι προσωπικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται με συγκεντρωτικό τρόπο και δεν ταυτοποιούν ως άτομο εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η FGL μπορεί να συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες για να εκτιμήσει το ποσοστό των επισκέψεων χρηστών από μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Η FGL μπορεί να χρησιμοποιεί και να γνωστοποιεί αυτές τις συγκεντρωτικές προσωπικές πληροφορίες για νόμιμους σκοπούς. Για παράδειγμα, η FGL μπορεί να κοινοποιεί αυτές τις συγκεντρωτικές προσωπικές πληροφορίες στις θυγατρικές εταιρείες, τους αντιπροσώπους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της για σκοπούς μάρκετινγκ και άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς και να γνωστοποιεί στατιστικά στοιχεία χρηστών με τη μορφή συγκεντρωτικών προσωπικών πληροφοριών για να περιγράψει τις υπηρεσίες της FGL σε τρέχοντες και μελλοντικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες, καθώς και σε άλλους τρίτους για νόμιμους σκοπούς.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Χωρίς περιορισμό στις διατάξεις της ενότητας 3, η FGL μπορεί να χρησιμοποιεί τις προσωπικές και τις άλλες πληροφορίες σας χωρίς προειδοποίηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στις ερωτήσεις σας και της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας
 • Για τη διεξαγωγή τυπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως η εκτέλεση ανάλυσης δεδομένων και αναλύσεων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η παροχή, συντήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών

5. Κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους

Η FGL δεν πραγματοποιεί πωλήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η FGL μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς προειδοποίηση, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς που ορίζονται στην ενότητα 4 και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω, καθώς και για άλλους νόμιμους σκοπούς:

 • Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της FGL

Η FGL μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της. Η FGL φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των κοινόχρηστων προσωπικών πληροφοριών.

 • Ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Όταν η FGL το κρίνει αναγκαίο ή ενδεδειγμένο: (α) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων νομοθεσιών εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) για τη συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες, (γ) για την ανταπόκριση σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων της FGL, (ε) για την προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της FGL ή των διαδικασιών οποιασδήποτε συνδεδεμένης με την FGL·εταιρείας (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων της FGL, της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας, ή των δικαιωμάτων των συνδεδεμένων με την FGL εταιρειών, τα δικά σας ή τα δικαιώματα άλλων·και (ζ) για να επιτραπεί στην FGL να ασκήσει τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσει τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί η FGL.

 • Άλλα τρίτα μέρη

Τρίτα μέρη που προκύπτουν σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης, άμεσα ή έμμεσα, του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών διαδικασιών, των στοιχείων του ενεργητικού ή των μετοχών της FGL (μεταξύ άλλων λόγω πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας)

6. Ασφάλεια

Η FGL χρησιμοποιεί εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέσα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών εντός της επιχείρησης. Ωστόσο, κανένα σύστημα αποθήκευσης ή μετάδοσης δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με την FGL δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια του λογαριασμού σας έχει παραβιαστεί), ειδοποιήστε αμέσως την FGL σύμφωνα με την ενότητα "Επικοινωνία με την FGL" παρακάτω.

7. Επιλογές και πρόσβαση

Όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε στιγμή τη μη παροχή των προσωπικών πληροφοριών σας στην FGL μέσω των υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη ορισμένων πληροφοριών μέσω των υπηρεσιών.

 • Λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την FGL

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς e-mail που αφορούν το μάρκετινγκ, μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή σας ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στα εν λόγω e-mail.

 • Κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών από την FGL στις συνδεδεμένες εταιρείες της για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ

Αν δεν θέλετε η FGL να κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας στις συνδεδεμένες εταιρείες της για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή σας ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στα σχετικά e-mail.

Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε καμία από τις παραπάνω επικοινωνίες με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω, η FGL θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν. Σημειώστε ότι η FGL μπορεί να συνεχίσει να σας αποστέλλει ορισμένους τύπους μηνυμάτων, όπως μηνύματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ή τις υπηρεσίες.

8. Έλεγχος ή ενημέρωση των προσωπικών πληροφοριών σας

Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή να ενημερώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει στην FGL, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα "Επικοινωνία με την FGL" παρακάτω.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση από την FGL των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει σε αυτήν, επικοινωνήστε με την FGL χρησιμοποιώντας τη φόρμα ερωτήσεων που παρέχεται από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Διατυπώστε το αίτημά σας με σαφήνεια στη φόρμα. Για τη δική σας προστασία, η FGL επεξεργάζεται ένα αίτημα που αφορά μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη διεύθυνση e-mail από την οποία αποστείλατε το συμπληρωμένο έντυπο στην FGL και η FGL μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητά σας προτού επεξεργαστεί το αίτημά σας. Η FGL θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώστε ότι η FGL ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς τήρησης αρχείων και ότι ορισμένες πληροφορίες θα παραμείνουν στις βάσεις δεδομένων της FGL και σε άλλα αρχεία, τα οποία δεν θα καταργηθούν.

Φόρμα ερωτήσεων (Παγκόσμιος ιστότοπος)

9. Διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Η FGL θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

10. Χρήση υπηρεσιών από ανηλίκους

Οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 13 ετών και η FGL ζητά να μην παρέχουν προσωπικές τους πληροφορίες μέσω των υπηρεσιών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, μην παρέχετε στην FGL προσωπικές πληροφορίες σας. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες στην FGL μέσω των υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας και η FGL θα διαγράψει τις πληροφορίες αυτές από τις βάσεις δεδομένων της.

11. Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

Η διαχείριση και η λειτουργία των υπηρεσιών πραγματοποιείται από την FGL στην Ιαπωνία. Οι προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ιαπωνία. Η από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων που διαφέρουν από αυτούς της χώρας διαμονής σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαστήρια, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή οι ρυθμιστικές αρχές σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

12. Ευαίσθητες πληροφορίες

ΜΗΝ αποστέλλετε, γνωστοποιείτε ή διαθέτετε με άλλον τρόπο στην FGL οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς, όπως ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά και ποινικά μητρώα, μέσω των υπηρεσιών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

13. Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων που μπορεί να στείλει ένας ιστότοπος στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας ενός ιστότοπου και την ανώνυμη παρακολούθηση των επισκέψεων των χρηστών στον ιστότοπο επιτρέποντας στον χειριστή του ιστότοπου να βελτιώνει τη συνολική εμπειρία που αποκομίζουν οι χρήστες από τον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγονται από cookies με βάση την τοποθεσία σας, τη διεύθυνση IP, τον πάροχο υπηρεσιών Internet, την εταιρεία ή άλλα αναγνωρίσιμα δεδομένα. Μπορεί, για παράδειγμα, να παρακολουθούμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών σε μια συγκεκριμένη σελίδα αυτού του ιστότοπου, να καταγράφουμε από πού προέρχονται οι επισκέπτες και ποιες λέξεις-κλειδιά εισάγουν σε μια μηχανή αναζήτησης για να βρουν αυτόν τον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να απενεργοποιηθούν, ανατρέξτε στην πολιτική για τα cookies.

Πολιτική για τα cookies

14. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η FGL διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης ή ενημέρωσης της παρούσας πολιτικής απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή. Το υπόμνημα "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας υποδεικνύει πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η παρούσα πολιτική απορρήτου. Η συνεχής χρήση των υπηρεσιών ή η πρόσβασή σας σε αυτές μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών αποτελεί αποδοχή από μέρους σας αυτών των αλλαγών.

15. Επικοινωνία με την FGL

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη διαχείριση από την FGL των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει στην FGL, επικοινωνήστε με την FGL χρησιμοποιώντας τη φόρμα ερωτήσεων που παρέχεται από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, μην συμπεριλάβετε ευαίσθητες πληροφορίες στο e-mail σας, καθώς η επικοινωνία μέσω e-mail δεν είναι πάντα ασφαλής.

Φόρμα ερωτήσεων (Παγκόσμιος ιστότοπος)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μάιος 2018


Πολιτική απορρήτου των εταιρειών του ομίλου