Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) stanowią wiążącą umowę prawną pomiędzy użytkownikiem lub, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny www.fujitsu-general.com („witryna Internetowa”) w imieniu korporacji lub osoby prawnej, taką korporacją lub osobą prawną, w imieniu której użytkownik uzyskuje dostęp do witryny Internetowej (łącznie „użytkownik”), a Fujitsu General Limited „FGL”, spółką z siedzibą pod adresem 3-3-17 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, Japan 213-8502, dotyczącą dostępu użytkownika do witryny Internetowej (zgodnie z definicją poniżej).

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZE WARUNKI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. Uzyskując dostęp lub korzystając z niniejszej witryny (zgodnie z definicją poniżej), użytkownik wyraża zgodę na warunki w całości, w tym na zmiany warunków zgodnie z Punktem 6. Uzyskując dostęp do niniejszej witryny lub korzystając z niej, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i może przystąpić do Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami, to nie powinien w żaden sposób korzystać z tej witryny (zdefiniowanej poniżej).

1. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do niniejszej witryny internetowej, a dostęp ten może wiązać się z opłatami od dostawców usług internetowych i firm telekomunikacyjnych. Użytkownik ponosi takie opłaty. Ponadto, użytkownik powinien przygotować i być odpowiedzialny za cały sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do niniejszej witryny internetowej.

Użytkownik ma prawo wybrać dowolny sprzęt i środki niezbędne do uzyskania dostępu do niniejszej witryny internetowej bez zgody firmy FGL

2. Własność intelektualna

Niniejsza witryna internetowa, łącznie z materiałami, które mogą być dostępne dla użytkownika za pośrednictwem tej witryny, jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi prawami własności, jak również przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.

Zawartość niniejszej witryny internetowej nie może być, z wyjątkiem pisemnej licencji udzielonej przez upoważnionego przedstawiciela firmy FGL, kopiowana, reprodukowana, przesyłana, wyświetlana, dystrybuowana, wynajmowana, sublicencjonowana, zmieniana, przechowywana w celu późniejszego użycia lub w inny sposób wykorzystywana, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji, w której takie użycie jest dozwolone przez japońskie prawo autorskie i inne odpowiednie przepisy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa, tytuły i udziały do niniejszej witryny pozostają w posiadaniu firmy FGL lub jej licencjodawców. Użytkownik może mieć prawo do korzystania z tej witryny internetowej tylko zgodnie z Warunkami i nie nabywa żadnych innych praw, tytułów lub udziałów, czy to przez domniemanie, estoppel, lub w inny sposób.

3. Ograniczenia

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, NIE WOLNO:

 1. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób próbować poznać kody źródłowe, kody obiektowe lub podstawową strukturę tej witryny internetowej;
 2. modyfikować, adaptować lub tłumaczyć niniejszą witrynę internetową, ani tworzyć dzieł pochodnych na jej podstawie;
 3. w sposób nieautoryzowany uzyskiwać dostępu lub korzystać z systemów i witryny internetowej FGL lub jej licencjodawców lub przesyłać wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania, agentów czyszczących, mechanizmów gromadzenia danych, robotów, oprogramowania do eksploracji danych lub innych złośliwych lub inwazyjnych kodów lub programów do systemów i witryny internetowej FGL lub jej licencjodawców;
 4. atakować, skanować ani testować podatności systemów i witryny internetowej FGL oraz jej licencjodawców na ataki sondujące;
 5. ingerować, naruszać ani obchodzić jakichkolwiek zabezpieczeń, mechanizmów uwierzytelniania lub innych funkcji, które ograniczają lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu lub dostępie do systemów i witryny internetowej FGL oraz jej licencjodawców;
 6. zmieniać ani usuwać jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji dotyczących praw własności znajdujących się w tej witrynie;
 7. włączać tej witryny internetowej lub jej zawartości do jakichkolwiek produktów lub usług; oraz
 8. kopiować ani reprodukować tej witryny internetowej lub jej zawartości na inny serwer lub do innej lokalizacji w celu powielania lub redystrybucji.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa, zasad lub przepisów, które mogą wynikać z nieprzestrzegania przez niego Warunków.

4. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. FIRMA FGL, JEJ LICENCJODAWCY, FIRMY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH TEJ WITRYNY LUB JEJ PRZYDATNOŚCI DO JAKICHKOLWIEK CELÓW, A KAŻDA Z NICH NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI USTAWOWYCH, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH KOMPLETNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI TEJ WITRYNY I/LUB JEJ ZAWARTOŚCI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA FGL, JEJ LICENCJODAWCY, FIRMY STOWARZYSZONE LUB DOSTAWCY ANI JEJ LUB ICH DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY, AGENCI LUB PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB WYNIKOWE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ SPRZEDAŻY LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO NIEJ, NAWET JEŚLI FIRMA FGL LUB JEJ LICENCJODAWCY BYLI ŚWIADOMI LUB MOGLI BYĆ ŚWIADOMI MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ MOŻE BYĆ ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. ŻADEN ZAPIS 5. ROZDZIAŁU NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY FGL WOBEC UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

6. Pozostałe warunki

 1. Firma FGL może od czasu do czasu zmienić niniejsze Warunki według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadamiania użytkownika. Dalszy dostęp lub korzystanie z niniejszej witryny internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian przez użytkownika. W związku z tym firma FGL zachęca do okresowego przeglądania Warunków podczas korzystania z tej witryny internetowej. Użytkownik może określić, kiedy firma FGL dokonała ostatniej zmiany Warunków, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” znajdującej na dole tej strony. Niezależnie od powyższego, wszelkie zmiany w Warunkach nie będą miały zastosowania do sporów, które mogły powstać pomiędzy użytkownikiem a firmą FGL przed datą, w której firma FGL opublikowała rewizję Warunków zawierającą takie zmiany lub w inny sposób poinformowała użytkownika o takich zmianach.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, to nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na inne postanowienia niniejszych Warunków, a postanowienia, których taka nieważność lub niewykonalność nie dotyczy, pozostaną w pełnej mocy.
 3. Niniejsze Warunki podlegają prawu japońskiemu. Użytkownik i firma FGL niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji Sądu Okręgowego w Tokio w celu rozstrzygania sporów wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami. Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, miejsca lub niewygodnego forum.
 4. Firma FGL nie oświadcza ani nie gwarantuje, że niniejsza witryna internetowa jest odpowiednia lub dostępna do użytku w jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji. Uzyskiwanie dostępu do treści zawartych w niniejszej witrynie internetowej z krajów lub regionów, w których takie treści są uznawane za nielegalne, jest zabronione. Użytkownik zgadza się, że korzystając lub uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej lub witryn podrzędnych, czyni to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących lokalnych praw, zasad i przepisów.
 5. Produkty i usługi prezentowane w tej witrynie internetowej lub witrynach podrzędnych mogą nie być dostępne w kraju lub obszarze zamieszkania użytkownika. Odniesienie do takich produktów i usług w tej witrynie internetowej lub witrynach podrzędnych nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty lub usługi są lub będą dostępne w kraju lub obszarze zamieszkania użytkownika. Informacje na temat dostępności i cen określonych produktów i usług w kraju lub regionie zamieszkania użytkownika można uzyskać u autoryzowanych lokalnych przedstawicieli handlowych Fujitsu General Group.
 6. Poprzez przesłanie, wysłanie pocztą elektroniczną, zamieszczenie, opublikowanie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek treści do FGL w związku z niniejszą witryną internetową (każde „zgłoszenie”), użytkownik potwierdza, że takie zgłoszenie nie jest poufne i automatycznie przyznaje (lub gwarantuje, że właściciel takich praw wyraźnie przyznał) firmie FGL wieczyste, ogólnoświatowe, niewyłączne, wolne od tantiem, w pełni opłacone, podlegające sublicencjonowaniu (w wielu poziomach), przenoszalne i zbywalne prawo i licencję na użytkowanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, wykonywanie i wyświetlanie (publicznie lub w inny sposób), przekazywanie i dystrybucję takich materiałów w jakiejkolwiek formie, medium lub technologii obecnie znanej lub takiej, która może zostać opracowana w przyszłości. Ponadto użytkownik gwarantuje, że zrzekł się wszelkich tzw. praw moralnych do zgłoszenia.
 7. Użytkownik nie może bezpośrednio lub pośrednio eksportować ani reeksportować zawartości niniejszej witryny internetowej do jakiegokolwiek kraju z naruszeniem japońskich lub innych obowiązujących przepisów lub regulacji dotyczących eksportu.
 8. Niniejsze Warunki zawierają również przez odniesienie i obejmują zasady i warunki określone w Polityce prywatności firmy FGL, które znajdują się na stronie Polityka prywatności.

7. Łącza z innych witryn internetowych

Firma FGL udziela zgody na umieszczenie linku do tej witryny internetowej w witrynie internetowej użytkownika, pod warunkiem spełnienia następujących warunków: (i) witryna internetowa użytkownika nie będzie oczerniać ani szkodzić firmie FGL, ani nie będzie zawierać nieodpowiednich treści; (ii) witryna internetowa użytkownika nie będzie szkodliwa dla porządku publicznego i moralności, ani nie będzie szkodzić wiarygodności lub godności firmy FGL; (iii) witryna internetowa użytkownika nie będzie naruszać praw, własności lub prywatności stron trzecich; (iv) użytkownik nie będzie tworzyć żadnych ramek wokół treści ani w żaden inny sposób stwarzać mylnego wrażenia, że treść należy do firmy FGL; (v) witryna internetowa użytkownika nie będzie prezentowana w sposób, który mógłby sprawiać mylne wrażenie współpracy lub kooperacji pomiędzy użytkownikiem a firmą FGL; (vi) witryna internetowa użytkownika nie będzie stwarzać mylnego wrażenia, że firma FGL certyfikuje lub wspiera witrynę internetową użytkownika, na której znajduje się link; oraz (vii) witryna internetowa użytkownika nie będzie mogła być uznana przez firmę FGL za nieodpowiednią z jakiegokolwiek innego powodu.

Firma FGL może zażądać usunięcia takiego linku. Zezwolenie to zostanie cofnięte w przypadku naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Warunków lub jakichkolwiek obowiązujących warunków korzystania z witryn podrzędnych. Po cofnięciu zezwolenia należy natychmiast usunąć wszelkie linki do niniejszej witryny internetowej.

Jak skonfigurować link:

 • Utworzyć link ze swojej witryny internetowej do niniejszej witryny internetowej w następujący sposób:

Przykłady użycia linków tekstowych:

 1. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>
 2. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL " >FUJITSU GENERAL </a>

8. Linki z niniejszej witryny internetowej i witryn podrzędnych do innych witryn internetowych

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych lub zasobów. Ponieważ firma FGL nie ma żadnej kontroli nad takimi witrynami ani zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma FGL nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów oraz nie popiera ich i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się w takich zewnętrznych witrynach internetowych i zasobach lub dostępne za ich pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się z tym, że firma FGL nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych w takiej witrynie internetowej lub zasobie lub za ich pośrednictwem.

Żadna z treści zawartych w tej witrynie internetowej nie powinna być interpretowana jako rekomendacja lub poparcie przez firmę FGL treści dostarczanych przez witryny internetowe, do których prowadzą linki, lub jakiegokolwiek produktu lub usługi przedstawionej lub dostarczonej przez takie witryny internetowe, do których prowadzą linki. Nic, co jest tam zawarte, nie powinno być traktowane jako ustanawiające partnerstwo lub podobną relację pomiędzy firmą FGL a operatorami powiązanych witryn internetowych.

Przeglądanie jakiejkolwiek witryny internetowej innej niż ta witryna lub witryny podrzędne odbywa się na własne ryzyko użytkownika, zgodnie z (i) obowiązującym prawem, zasadami i przepisami wszelkich rządów (w tym, bez ograniczeń, wszelkich ich pododdziałów, agencji i narzędzi) oraz (ii) warunkami określonymi w takich witrynach.

9. Kontakt z firmą FGL

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków lub niniejszej witryny internetowej, powinien skontaktować się z firmą FGL za pomocą formularza zapytania dostępnego pod poniższym linkiem. W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej nie należy umieszczać w e-mailu żadnych informacji niejawnych, ponieważ komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna.

10. Różne

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą FGL w odniesieniu do niniejszej witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy użytkownikiem a firmą FGL w odniesieniu do niniejszej witryny internetowej. Niniejszym użytkownik potwierdza, że nie ma uprawnień do podejmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności w imieniu firmy FGL. Strona może zrzec się swoich praw wynikających z niniejszych Warunków wyłącznie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez obie strony. Jakiekolwiek zaniechanie egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków. Użytkownik nie może scedować, przenieść lub udzielić sublicencji na jakiekolwiek lub wszystkie swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody firmy FGL. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie jest pomyślane jako korzyść jakiejkolwiek strony trzeciej, a strony nie zamierzają, aby jakiekolwiek postanowienie było egzekwowalne przez jakąkolwiek stronę trzecią. Nagłówki, podpisy lub tytuły ustępów zawarte w niniejszym dokumencie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają żadnej sekcji lub postanowienia niniejszego dokumentu. Firma FGL nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z jakichkolwiek zobowiązań z przyczyn pozostających poza jej kontrolą.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: Styczeń 2020 r.