Polityka prywatności

Firma Fujitsu General Limited (FGL) poważnie traktuje kwestie prywatności i przygotowała niniejszą Politykę prywatności w celu poinformowania użytkowników, w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje, w tym dane osobowe, jak zdefiniowano poniżej, w związku z korzystaniem przez użytkownika z „Usług”, na które składają się (i) witryna internetowa FGL („witryna Internetowa”) oraz (ii) wszelkie usługi i treści dostarczane przez firmą FGL związane z tą witryną.

Korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny oznacza akceptację warunków niniejszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej polityki prywatności, nie może korzystać z tej strony internetowej. Podając swoje dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej) firmie FGL, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie dane osobowe mogą być wykorzystywane i ujawniane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

1. Dane osobowe

„Dane osobowe” to informacje, które identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby. W ramach rejestracji i korzystania z usług FGL gromadzi następujące dane osobowe użytkownika:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numer faksu

2. Inne informacje

„Inne informacje” to wszelkie informacje, które nie ujawniają tożsamości użytkownika ani nie odnoszą się bezpośrednio do żadnej osoby. Oprócz danych osobowych firma FGL gromadzi również (zarówno aktywnie, jak i biernie) inne informacje wymienione poniżej w związku z korzystaniem z usług przez użytkownika. Firma FGL może wykorzystywać inne informacje do dowolnych celów, pod warunkiem, że jeśli jest zobowiązana do traktowania innych informacji jako danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, to może je wykorzystywać do tych samych celów, do których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Inne informacje, które możemy gromadzić dotyczą korzystania z usług przez użytkownika i obejmują:

 • Dane dotyczące użytkowania Firma FGL może gromadzić dane i statystyki dotyczące użytkowania, takie jak czas, sposób i czas korzystania z usług przez użytkownika.
 • Dane urządzeń: Firma FGL może gromadzić adresy IP przypisane do urządzeń, z których korzysta użytkownik lub z których uzyskuje dostęp do usług.

3. Zbiorcze dane osobowe

Zbiorcze dane osobowe to dane osobowe i inne informacje, które są zestawiane w sposób zbiorczy i nie identyfikują użytkownika jako osoby fizycznej ani żadnego innego użytkownika usług. Firma FGL może na przykład zebrać dane osobowe i inne informacje, aby oszacować procent użytkowników z określonego kraju lub regionu. Firma FGL może wykorzystywać i ujawniać takie zbiorcze dane osobowe w uzasadnionych celach. Przykładowo firma FGL może udostępniać takie zbiorcze dane osobowe swoim spółkom stowarzyszonym, agentom i partnerom handlowym w celach marketingowych i innych celach biznesowych, a także ujawniać statystyki użytkowników w formie zbiorczych danych osobowych w celu opisania usług świadczonych przez firmę FGL obecnym i przyszłym partnerom handlowym oraz innym osobom trzecim w celach zgodnych z prawem.

4. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Bez ograniczeń, zgodnie z postanowieniami sekcji 3, firma FGL może wykorzystywać dane osobowe użytkownika i inne informacje bez powiadomienia użytkownika do następujących celów:

 • Zapewnienia użytkownikowi usług, w tym odpowiedzi na zapytania i spełniania jego żądań
 • Prowadzenia normalnej działalności firmy, takiej jak analiza danych, opracowywanie nowych produktów i usług oraz świadczenie, utrzymywanie, rozwijanie i ulepszanie usług

5. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Firma FGL nie zajmuje się sprzedażą danych osobowych stronom trzecim. Jednakże w pewnych okolicznościach FGL może udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim bez powiadomienia użytkownika, w tym w celach określonych w sekcji 4 i w okolicznościach określonych poniżej oraz w innych uzasadnionych celach:

 • Spółkom zależnym i stowarzyszonym FGL

Firma FGL może udostępniać dane osobowe użytkownika swoim spółkom zależnym i stowarzyszonym. Firma FGL ponosi wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie takimi udostępnionymi danymi osobowymi.

 • Urzędom regulacyjnym i wymiarowi sprawiedliwości

Jeżeli firma FGL uzna to za konieczne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu zachowania zgodności z procesami prawnymi; (c) w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych poza krajem zamieszkania użytkownika; (d) w celu egzekwowania warunków i zasad firmy FGL; (e) w celu ochrony działalności biznesowej firmy FGL lub którejkolwiek z firm stowarzyszonych FGL; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności firmy FGL lub firm stowarzyszonych FGL, użytkownika lub innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia firmie FGL korzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które może ponieść firma FGL.

 • Innym stronom trzecim

Stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, ustanowienia spółki joint venture, cesji, transferu lub innego zbycia, bezpośrednio lub pośrednio, całości lub części działalności firmy FGL, jej aktywów lub akcji (w tym w wyniku upadłości lub podobnego postępowania)

6. Bezpieczeństwo

FGL stosuje uzasadnione środki organizacyjne, techniczne oraz administracyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w ramach swojej organizacji. Jednakże żaden system transmisji lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. Jeśli użytkownik ma powody, aby sądzić, że jego interakcje z firmą FGL nie są już bezpieczne (na przykład, jeśli uważa, że bezpieczeństwo jego konta zostało zagrożone), należy niezwłocznie powiadomić firmę FGL zgodnie z poniższym ustępem „Kontakt z FGL”.

7. Wybory i dostęp

Jak określono w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dostarczania Informacji osobistych do firmy FGL za pośrednictwem usług. Jednakże, takie postępowanie może uniemożliwić uzyskanie niektórych informacji za pośrednictwem usług.

 • Otrzymywanie komunikacji elektronicznej od firmy FGL

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas wiadomości e-mail związanych z marketingiem, to może z nich zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich wiadomościach e-mail.

 • Udostępnianie przez firmę FGL danych osobowych użytkownika firmom stowarzyszonym w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby firma FGL udostępniała jego dane osobowe firmom stowarzyszonym w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego, to użytkownik może zrezygnować z tej usługi, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednich wiadomościach e-mail.

Jeżeli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania którejkolwiek z powyższych wiadomości za pomocą środków opisanych powyżej, firma FGL postara się spełnić jego żądanie tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Należy pamiętać, że firma FGL może nadal wysyłać użytkownikowi niektóre rodzaje wiadomości, takie jak wiadomości administracyjne lub związane ze świadczeniem usług.

8. Przeglądanie lub aktualizacja danych osobowych

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp, zmodyfikować lub zaktualizować dane osobowe, które dostarczył firmie FGL, może to zrobić postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w ustępie „Kontakt z FGL” poniżej.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące postępowania firmy FGL z danymi osobowymi, które przekazał firmie FGL, to prosimy o kontakt z firmą FGL za pomocą formularza zapytania, który znajduje się pod poniższym linkiem.

Prosimy o wyraźne określenie żądania użytkownika w formularzu. W celu zapewnienia ochrony użytkownika firma FGL przetwarza żądania dotyczące wyłącznie danych osobowych powiązanych z adresem e-mail, z którego użytkownik wysłał wypełniony formularz do firmy FGL, a firma FGL może być zmuszona do zweryfikowania tożsamości użytkownika przed przetworzeniem żądania. Firma FGL postara się odpowiedzieć na żądanie użytkownika tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Zwracamy uwagę, że firma FGL może być zmuszona do zachowania niektórych informacji w celach archiwizacyjnych oraz że pewne informacje szczątkowe pozostaną w bazach danych firmy FGL i innych rejestrach, które nie zostaną usunięte.

Formularz zapytania (witryna globalna)

9. Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Firma FGL zachowa dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

10. Korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie

Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia, a firma FGL żąda, aby nie udostępniały one swoich danych osobowych za pośrednictwem usług. W przypadku użytkowników poniżej 13 roku życia nie należy przekazywać firmie FGL żadnych danych osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik ma powody, aby sądzić, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało swoje dane osobowe do FGL za pośrednictwem usług, to powinien skontaktować się z nami, a firma FGL usunie te informacje ze swoich baz danych.

11. Przekazywanie danych osobowych

Usługi są zarządzane i obsługiwane przez firmę FGL w Japonii. Dane osobowe użytkownika są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Japonii. Korzystanie z usług oznacza zgodę użytkownika na przekazanie danych osobowych do krajów poza miejscem jego zamieszkania, w których mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych inne niż obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. W pewnych okolicznościach, sądy, agencje wymiaru sprawiedliwości lub urzędy regulacji w krajach poza krajem zamieszkania użytkownika mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika.

12. Informacje wrażliwe

NIE NALEŻY wysyłać, ujawniać lub w inny sposób udostępniać firmie FGL, za pośrednictwem usług lub w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek wrażliwych informacji osobistych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego oraz informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, stanu zdrowia, cech biometrycznych lub genetycznych oraz rejestrów karnych.

13. Pliki cookie

Pliki cookie to dane, które strona internetowa może wysłać do przeglądarki użytkownika i które są przechowywane w komputerze użytkownika. Nie przechowują one żadnych danych osobowych i są wykorzystywane do poprawy funkcjonalności strony internetowej oraz anonimowego śledzenia wizyt użytkowników na stronie internetowej, umożliwiając operatorowi strony poprawę ogólnego komfortu korzystania ze strony internetowej. Nie wykorzystujemy informacji zebranych z plików cookie w oparciu o lokalizację, adres IP, dostawcę usług internetowych, firmę lub inne identyfikowalne dane. Możemy, na przykład, śledzić całkowitą liczbę odwiedzin określonej strony w tej witrynie internetowej, rejestrować skąd pochodzą oraz jakie słowa kluczowe wpisują w wyszukiwarce, aby znaleźć tę witrynę.

Więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich używania oraz możliwości ich wyłączenia można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Polityka w zakresie plików cookie

14. Zmiany w Polityce prywatności

Firma FGL zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Legenda „OSTATNIA AKTUALIZACJA” na dole tej strony wskazuje, kiedy niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana. Dalsze korzystanie z usług lub dostęp do nich po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

15. Kontakt z firmą FGL

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące postępowania firmy FGL z danymi osobowymi, które przekazał firmie FGL, to prosimy o kontakt z firmą FGL za pomocą formularza zapytania, który znajduje się pod poniższym linkiem.

W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej nie należy umieszczać w e-mailu żadnych informacji niejawnych, ponieważ komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna.

Formularz zapytania (witryna globalna)

OSTATNIA AKTUALIZACJA: Maj 2018 r.


Polityka prywatności firm Grupy