Informacja o ochronie prywatności Fujitsu General Air Condititionier (UK) Ltd

Wprowadzenie

Informacje o ochronie prywatności Fujitsu General Air Conditioning (UK) Ltd.

Firma Fujitsu General (UK) Co. Limited szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności informuje użytkowników o tym, w jaki sposób dbamy o ich dane osobowe, a także o ich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni ich prawo.

Ważne informacje i kim jesteśmy

Cel niniejszego powiadomienia dotyczącego prywatności

Niniejsza informacja dotycząca prywatności ma na celu przekazanie informacji na temat sposobu, w jaki firma Fujitsu General (UK) Co. Limited gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika.

Nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą informacją o prywatności wraz z każdą inną informacją o prywatności lub uczciwym przetwarzaniu, którą możemy przedstawić w określonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji i nie ma na celu ich zastąpienia.

Sterownik

Niniejsza informacja o prywatności jest wydawana w imieniu firmy Fujitsu General (UK) Co. Limited, więc w przypadku wzmianki o „Fujitsu General (UK) Co. Limited”, „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszej informacji o prywatności odnosimy się do firmy Fujitsu General (UK) Co. Limited, odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika.

Firma Fujitsu General (UK) Co. Limited jest administratorem danych.

Wyznaczyliśmy menadżera ds. prywatności danych, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszym powiadomieniem dotyczącym prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących praw, prosimy o kontakt z menedżerem ds. prywatności danych przy użyciu danych podanych poniżej.

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane:

Pełna nazwa firmy: FUJITSU GENERAL (UK) CO. LIMITED

Nazwisko lub tytuł menedżera ds. prywatności danych: Andy Gaffar

Email address: andy.gaffar@fujitsu-general.co.uk

Adres pocztowy: Unit 330, Centennial Park, Centennial Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3TJ, U.K.

Numer telefonu: 020 8238 7817

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura komisarza ds. informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania wątpliwości użytkownika zanim użytkownik zwróci się do ICO, dlatego prosimy najpierw skontaktować się z nami.

Zmiany w informacji o prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Ta wersja została ostatnio uaktualniona 22 maja 2018 r.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli w trakcie współpracy z nami dane osobowe ulegną zmianie.

Linki innych firm

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do witryn internetowych, dodatków plug-in i aplikacji innych firm. Kliknięcie na te linki lub włączenie tych połączeń może umożliwić osobom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy witryn internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. W przypadku opuszczenia naszej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności na każdej odwiedzanej witrynie.

2. Dane, które zbieramy o użytkowniku

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które zostały pogrupowane poniżej:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują dane dotyczące konta bankowego i karty płatniczej.
 • Dane transakcyjne obejmują szczegóły dotyczące płatności dokonywanych na rzecz użytkownika i otrzymywanych od użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych u nas.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje dodatków plug-in do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie w urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny internetowej.
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane użytkowania obejmują informacje o sposobie korzystania z naszej witryny, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje użytkownika dotyczące komunikacji.

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy w dowolnym celu dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zbiorcze mogą powstawać na bazie danych osobowych użytkownika, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład, możemy zbierać dane dotyczące użytkowania w celu obliczenia procentu użytkowników korzystających z określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika w sposób umożliwiający jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, wówczas takie połączone dane traktujemy jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Nie zbieramy żadnych danych z kategorii specjalnych ani danych osobowych użytkownika (obejmuje to szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, wierzeń religijnych lub przekonań filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje na temat zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach karnych i przestępstwach.

W przypadku braku udostępnienia danych osobowych

W przypadku gdy musimy gromadzić dane osobowe na mocy prawa lub zgodnie z warunkami umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu dostarczenia mu towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania umów dotyczących produktu lub usługi, które zawarł z nami użytkownik, ale w odpowiednim czasie poinformujemy o tym użytkownika.

3. W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkownika?

Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może nam przekazać dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub odpowiadając za nie listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Dotyczy to również danych osobowych, które użytkownik podaje, gdy:

 • składa zamówienie dotyczące naszych produktów lub usług;
 • subskrybuje nasze usługi lub publikacje;
 • żąda przesłania materiałów marketingowych;
 • bierze udział w konkursie, promocji lub ankiecie;
 • przekazuje nam swoją opinię.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W trakcie interakcji użytkownika z naszą stroną internetową możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące sprzętu, czynności i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technik. Możemy również otrzymywać dane techniczne o użytkowniku, jeśli odwiedza on inną stronę internetową wykorzystującą nasze pliki cookie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej polityce cookie.

polityka cookie

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych stron trzecich i ze źródeł publicznych, jak określono poniżej:

Dane techniczne od następujących podmiotów:

 • (a) dostawcy usług analitycznych;
 • (b) sieci reklamowe;
 • (c) dostawcy informacji o wyszukiwaniu.

Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe od maklerów danych lub firm zajmujących się agregacją danych.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Companies House i Electoral Register z siedzibą w UE.

4. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:

 • Gdy musimy wykonać umowę, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem
 • Gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a interesy i prawa podstawowe użytkownika nie są nadrzędne wobec tych interesów.
 • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny.

Więcej informacji na temat rodzajów podstaw prawnych, na których będziemy się opierać przy przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, znajduje się w glosariuszu.

Ogólnie staramy się nie opierać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem wysyłania bezpośrednich komunikatów marketingowych do użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na działania marketingowe, kontaktując się z nami.

Kontakt

Cele, do których będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników, a także podstawy prawne, na których się opieramy w tym zakresie. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Informujemy, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy dane. Jeśli użytkownik potrzebuje szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu jego danych osobowych, a w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę, to powinien skontaktować się z nami.

Kontakt

Cel/działanie Typ danych Podstawa prawna przetwarzania danych, w tym podstawa słusznego interesu
W celu zarejestrowania użytkownika jako nowego klienta (a) Tożsamość
(b) Kontakt
Wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem
W celu przetworzenia i dostarczenia zamówienia użytkownika, co obejmuje:
(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami
(b) Ściąganie i odzyskiwanie należności finansowych
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Finanse
(d) Transakcja
(e) Marketing i komunikacja
(a) Wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem
(b) Czynności niezbędne dla naszych słusznych interesów (w celu odzyskania należnych nam długów)
W celu zarządzania naszą relacją z użytkownikiem, co obejmuje:
(a) Powiadamianie użytkownika o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności
(b) Zwracanie się do użytkownika z prośbą o pozostawienie opinii lub wzięcie udziału w ankiecie
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i komunikacja
(a) Wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem
(b) Czynności niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
(c) Czynności niezbędne dla naszych słusznych interesów (w celu aktualizacji naszych rejestrów i badania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
W celu umożliwienia użytkownikowi wzięcia udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienia ankiety (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użycie
(e) Marketing i komunikacja
(a) Wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem
(b) Czynności niezbędne dla naszych słusznych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je doskonalić i rozwijać naszą działalność)
Administrowanie i ochrona naszej działalności oraz tej witryny internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne
(a) Czynności niezbędne dla naszych słusznych interesów (w celu prowadzenia działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji firmy lub restrukturyzacji grupy)
(b) Czynności niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
Dostarczenie użytkownikowi odpowiednich treści na witrynie internetowej i reklam oraz pomiar lub zrozumienie skuteczności reklam, które do niego kierujemy (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użycie
(e) Marketing i komunikacja
(f) Techniczne
Czynności niezbędne dla naszych słusznych interesów (aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je doskonalić i informować o naszej strategii marketingowej)
W celu wykorzystania analizy danych do ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń (a) Techniczne
(b) Użycie
Czynności niezbędne dla naszych słusznych interesów (określenie typów klientów dla naszych produktów i usług, zapewnienie aktualizacji i adekwatnego znaczenia naszej strony internetowej, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Formułowanie sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą być dla interesujące dla użytkownika (a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Techniczne
(d) Użycie
(e) Profil
Czynności niezbędne dla naszych słusznych interesów (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)

Marketing

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi wybór w odniesieniu do niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności dotyczących marketingu i reklamy. Ustanowiliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Oferty promocyjne od nas

Możemy użyć danych dotyczących tożsamości, kontaktu, danych technicznych, użytkowania i profilu użytkownika, aby uzyskać informacje na temat tego, co według nas może być potrzebne, lub tego, co może być interesujące dla użytkownika. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być istotne dla użytkownika (nazywamy to marketingiem).

Użytkownik otrzyma od nas informacje marketingowe, jeśli poprosił o informacje od nas lub zakupił od nas towary lub usługi, lub jeśli dostarczył nam swoje dane podczas udziału w konkursie lub rejestracji w promocji, a w każdym przypadku nie rezygnował z otrzymywania wiadomości marketingowych.

Marketing stron trzecich

Uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika, zanim udostępnimy dane osobowe użytkownika jakiejkolwiek firmie spoza grupy FUJITSU GENERAL w celach marketingowych.

Rezygnacja

W każdej chwili użytkownik może poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami.

Kontakt

Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania takich wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, rejestracji gwarancji, doświadczenia z produktem/usługą lub innych transakcji.

Pliki cookie

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, lub aby ostrzegała go, gdy strony internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie, których używamy, prosimy o zapoznanie się z polityką cookie.

Polityka cookie

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy wykorzystać je do innego celu, a powód ten jest zgodny z celem pierwotnym. Jeśli użytkownik chce uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z celem pierwotnym, prosimy o kontakt z nami.

Kontakt

Jeśli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w niepowiązanym celu, powiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Należy pamiętać, że zgodnie z powyższymi zasadami możemy przetwarzać dane osobowe bez wiedzy lub zgody użytkownika, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych użytkownika stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w paragrafie 4 powyżej.

 • Wewnętrzne strony trzecie, które zostały określone w glosariuszu.
 • Zewnętrzne strony trzecie, które zostały określone w glosariuszu.
 • Strony trzecie, którym możemy zdecydować się sprzedać część naszej działalności lub naszych aktywów, dokonać ich przeniesienia lub połączenia. Możemy również dążyć do przejęcia innych firm lub łączenia się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej działalności, nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. Transfery międzynarodowe

Udostępniamy dane osobowe użytkownika firmom Grupy Fujitsu General. Wiąże się to z przekazywaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W każdym przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG zapewniamy podobny stopień ochrony poprzez wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; lub
 • W przypadku korzystania z usług niektórych usługodawców możemy korzystać z konkretnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie; lub
 • W przypadku korzystania z usług dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią programu Privacy Shield, który wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych przekazywanych między Europą a USA.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG prosimy o kontakt.

Kontakt

7. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy mają potrzebę biznesową, aby je poznać. Osoby te będą przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

8. Przechowywanie danych

Jak długo będziecie wykorzystywać moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania różnych aspektów danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania danych, którą można otrzymać, kontaktując się z nami. W niektórych okolicznościach można poprosić nas o usunięcie danych: patrz [Żądanie usunięcia] poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Kontakt

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe (tak aby nie można ich już było powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy korzystać z tych informacji na czas nieokreślony bez dalszego powiadomienia użytkownika.

9. Prawa użytkownika

W pewnych okolicznościach użytkownikowi, w odniesieniu do jego danych osobowych, przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć w glosariuszu poniżej:

 • Żądanie dostępu do własnych danych osobowych
 • Żądanie korekty danych osobowych
 • Żądanie usunięcia danych osobowych
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Żądanie przeniesienia danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeśli użytkownik zamierza skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, powinien skontaktować się z nami.

Kontakt

Zazwyczaj nie jest wymagana żadna opłata

Dostęp do danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania.

Czego możemy wymagać od użytkownika

Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić prawo dostępu do jego danych osobowych (lub wykonania innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. W celu przyspieszenia udzielenia odpowiedzi możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dodatkowe informacje w związku z jego żądaniem.

Termin udzielenia odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli żądanie jest szczególnie złożone lub jeśli użytkownik złożył kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy o tym i będziemy informować użytkownika na bieżąco.

10. Glosariusz

Słuszny interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie użytkownikom najlepszych usług/produktów oraz najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych z uwagi na nasz słuszny interes upewniamy się, że rozważamy i równoważymy wszelkie potencjalne skutki dla użytkownika (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz jego prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których wpływ na użytkownika ma nadrzędny charakter wobec naszych interesów (chyba że uzyskaliśmy jego zgodę lub prawo wymaga lub zezwala nam na to w inny sposób). Więcej informacji na temat sposobu, w jaki oceniamy nasze słuszne interesy pod kątem potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać, kontaktując się z nami.

Kontakt

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na wniosek użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych lub regulacyjnych oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy.

STRONY TRZECIE

Wewnętrzne strony trzecie

Inne firmy należące do Grupy Fujitsu General z siedzibą w Wielkiej Brytanii / Niemczech / Japonii, które świadczą usługi IT i administracji systemami oraz zajmują się raportowaniem kierownictwa.

Zewnętrzne strony trzecie

Dostawcy usług z siedzibą w Wielkiej Brytanii / Niemczech / Japonii, którzy świadczą usługi informatyczne i administracji systemami.

Doradcy zawodowi, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii / Niemczech / Japonii, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.

HM Revenue & Customs, organy regulacyjne i inne władze z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie określanego jako „wniosek o dostęp do danych”). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych użytkownika, które przechowujemy, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądania korekty danych osobowych użytkownika, które przechowujemy. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na temat użytkownika, chociaż możemy być zmuszeni do zweryfikowania dokładności nowych danych, które użytkownik nam dostarczy.

Żądania usunięcia swoich danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych w przypadku, gdy skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej), gdy jego dane mogły być przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w celu zachowania zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić prośbę użytkownika o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których użytkownik zostanie poinformowany, w stosownych przypadkach, w momencie żądania.

Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w zakresie opartym na naszym słusznym interesie (lub interesie strony trzeciej), gdy pewne aspekty sytuacji użytkownika sprawiają, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy jego dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione powody do przetwarzania danych, które przeważają nad prawami i wolnościami użytkownika.

Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeśli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeśli użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) użytkownik sprzeciwił się wykorzystaniu przez nas swoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Żądania przekazania danych osobowych do użytkownika lub do strony trzeciej. Dostarczymy Użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego. Zwracamy uwagę, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.

Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać mu niektórych produktów lub usług. Poinformujemy użytkownika, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w momencie wycofywania zgody.

Czego możemy wymagać od użytkownika

Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić prawo dostępu do jego danych osobowych (lub wykonania innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. W celu przyspieszenia udzielenia odpowiedzi możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dodatkowe informacje w związku z jego żądaniem.

Termin udzielenia odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli żądanie jest szczególnie złożone lub jeśli użytkownik złożył kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy o tym i będziemy informować użytkownika na bieżąco.