FUJITSU GENERAL Group Management

(As of April 9, 2024)

Members of the Board

President

Etsuro Saito

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Ryuichi Kubota

Hiroshi Niwayama

Tsunenao Kosuda

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Auditor

Youichi Hirose

Executive Officers

President & CEO

Etsuro Saito

Corporate Senior Executive Vice President

Koji Masuda

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Corporate Executive Vice President

Susumu Ohkawara

Tadashi Arikado

Hiroyuki Yokoyama

Corporate Senior Vice President

Junji Nakagawa

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Corporate Vice President

Hiroyuki Sato

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Fellow

Eiji Futagami