Kasutustingimused

Need kasutustingimused („tingimused“) on teie või kui avasite veebiaadressi www.fujitsu-general.com („veebisait“) korporatsiooni või juriidilise entiteedi nimel, siis sellise korporatsiooni või juriidilise entiteedi, kelle nimel veebisaidi avasite (ühiselt „te“ või „teie“), ja ettevõtte Fujitsu General Limited („FGL“) (ettevõte, mille registreeritud juriidiline aadress on 3-3-17 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, Jaapan 213-8502) vahel sõlmitud juriidiline leping seoses teie juurdepääsuga veebisaidile (vastavalt alltoodud definitsioonile).

ENNE SELLE VEEBISAIDI KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAD TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI. Kõnealust veebisaiti avades või kasutades (vastavalt alltoodud definitsioonile) nõustute tingimustega kogu ulatuses, sh kui tingimusi parandatakse vastavalt punktile 6. Veebisaiti avades või kasutades kinnitate, et olete lepingulisse suhtesse astumiseks täisealine. Kui te pole siintoodud tingimustega nõus, siis ärge seda veebisaiti (vastavalt alltoodud definitsioonile) ühelgi viisil kasutage.

1. Kõnealuse veebisaidi kasutamine

Teie vastutate kõnealusele veebisaidile juurdepääsu eest; sellise juurdepääsuga võib kaasneda Interneti-teenusepakkujate ja sidefirmade teenustasu. Teie vastutate selliste tasude eest. Lisaks peate ette valmistama ja vastutama veebisaidile juurdepääsuks vajalike kõigi seadmete eest.

Võite ilma FGL-i nõusolekuta vabalt valida sellele veebisaidile juurdepääsuks vajalikud mis tahes seadmed ja vahendid

2. Intellektuaalomand

Kõnealune veebisait, sh veebisaidi kaudu teile võib-olla pakutavad materjalid, on kaitstud autoriõiguse, kaubamärkide, patentide ja muu omandiõigusega, sh intellektuaalomandit käsitlevate seadusesätetega.

Veebisaidil olevat sisu ei või ilma FGL-i volitatud esindaja kirjaliku litsentsita täielikult või osaliselt kopeerida, reprodutseerida, edastada, kuvada, levitada, rentida, all-litsentsida, muuta, kasutuseks salvestada ega mis tahes muul viisil kasutada, v.a kui selline kasutus on lubatud Jaapani autoriõiguse ja muude asjakohaste seadusesätete alusel.

Nõustute, et kõnealuse veebisaidiga seotud kõik õigused, omandiõigused ja huvi kuuluvad FGL-ile või selle litsentsiandjatele. Teil võib olla õigus seda veebisaiti kasutada üksnes vastavalt toodud tingimustele ning teile ei anta ühtegi õigust, omandiõigust ega huvi mis tahes vihje, piirangu vms alusel.

3. Piirangud

Veebisaidile juurdepääsul EI TOHI teha järgmist:

 1. veebisaidi lähtekoodide, objektikoodide või alusstruktuuri pöördprojekteerimine, dekompileerimine, lahtimonteerimine või muul viisil tuvastamine;
 2. veebisaidi modifitseerimine, kohandamine või tõlkimine või veebisaidist tuletatud teoste loomine;
 3. FGL-i või selle litentsiandjate süsteemide ja veebisaidi volitamata juurdepääs või kasutus viiruste, ussviiruste, Trooja hobuste, aegpommide, nuhkvara, pahavara, tühistusrobotite, passiivse kogumise mehhanismide, robotite, andmekaevandustarkvara või muu pahatahtliku või invasiivse koodi või programmi edastamiseks FGL-i või selle litsentsiandjate süsteemidesse ja veebisaidile;
 4. FGL-i või selle litsentsiandjate süsteemide ja veebisaidi sondirünnaku, skannimise või haavatavustesti läbiviimine;
 5. FGL-i ja selle litsentsiandjate süsteemide ja veebisaidi kasutus- või juurdepääsupiiranguid jõustava või takistava mis tahes turbefunktsiooni, autentimismehhanismi vms häirimine, rikkumine või alistamine;
 6. veebisaidil olev mis tahes autoriõiguse, kaubamärgi või muu omandiõigusega seotud teatise muutmine või eemaldamine;
 7. kõnealuse veebisaidi või selle sisu kaasamine mis tahes tootesse või teenusesse;
 8. reprodutseerimise või edasilevitamise eesmärgil kõnealuse veebisaidi või selle sisu kopeerimine või reprodutseerimine mis tahes muusse serverisse või asukohta.

Üksnes teie vastutate mis tahes seaduse, reeglistiku või määruste rikkumise eest, mis võib tuleneda teiepoolsest tingimuste täitmata jätmisest.

4. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE

KÕNEALUST VEEBISAITI PAKUTAKSE TEILE KUJUL „ON NAGU ON“. FGL, SELLE LITSENTSIANDJAD, HARUETTEVÕTTED EGA TARNIJAD EI ANNA ÜHTEGI GARANTIID VEEBISAIDI VÕI SELLE MIS TAHES EESMÄRGIKS SOBIVUSE OSAS NING ÜTLEVAD IGAÜKS SELGESÕNALISELT LAHTI TEENUSTEGA SEOTUD MIS TAHES OTSESEST JA KAUDSEST GARANTIIST, SH, KUID MITTE NENDEGA PIIRATUD, SEADUSEGA ETTENÄHTUD GARANTIID, TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID NING VEEBISAIDI JA/VÕI SELLE SISU TERVIKLIKKUST, KÄTTESAADAVUST, TÄPSUST VÕI USALDUSVÄÄRSUST PUUDUTAVAD MIS TAHES GARANTIID. NÕUSTUTE, ET SELLE VEEBISAIDI KASUTUSEGA SEOTUD KOGU RISK JÄÄB TEIE KANDA.

5. VASTUTUSE PIIRAMINE

VÕTATE TEADMISEKS JA NÕUSTUTE, ET TEIE JUURDEPÄÄS SELLELE VEEBISAIDILE TOIMUB ÜKSNES TEIE VASTUTUSEL. FGL, SELLE LITSENTSIANDJAD, HARUETTEVÕTTED, TARNIJAD EGA NENDE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, VAHENDAJAD EGA ESINDAJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL TEIE VÕI MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE EES ÜHEGI KAUDSE, ERILISTEL ASJAOLUDEL ILMNENUD, ETTENÄGEMATU, RAHALISELT HÜVITATAVA VÕI MILLEGI TAGAJÄRJEL ILMNENUD KAHJU EEST, SH KASUMIST ILMAJÄÄMINE, MÜÜGI VÕI ETTEVÕTTEGA SEOTUD KAHJUD VÕI ANDMEKADU, MIS OLI TINGITUD VEEBISAIDI KASUTAMISEST VÕI SELLELE JUURDEPÄÄSEMISE VÕIMALUSE PUUDUMISEST, SH ISEGI KUI FGL VÕI SELLE LITSENTSIANDJAD OLID TEADLIKUD VÕI VÕISID OLLA TEADLIKUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALIKKUSEST. KUI TE POLE VEEBISAIDIGA RAHUL, SIIS ON TEIE AINUSLAHENDUS VEEBISAITI ENAM MITTE KASUTADA. PUNKTIS 5 OLEV MIS TAHES OSA EI PIIRA TEIE EES FGL-I KOHUSTUSI, KUI NEID POLE VÕIMALIK KEHTIVATE SEADUSTE ALUSEL KÕRVALE JÄTTA.

6. Muud tingimused

 1. FGL võib tingimusi oma ainuäranägemisel ja teid eelnevalt ette teatamata aeg-ajalt muuta. Kui avate või kasutate kõnealust veebisaiti muudatuste postitamise järgselt, siis see tähendab, et olete muudatustega nõus. Seepärast soovitab FGL teil veebisaidi kasutuse ajal tingimused aeg-ajalt üle vaadata. Kui soovite teada saada, millal FGL tingimusi viimati muutis, siis vaadake lehekülje allosas olevat punkti „VIIMATI UUENDATUD“. Eeltoodut arvestamata ei rakendu tingimustega seotud muudatused teie ja FGL-i vahelisele mis tahes vaidlusele, mis tekkisid enne selliseid parandusi sisaldavaid FGL-i postitatud tingimustemuudatusi või muudatustest muul viisil teie teavitamist.
 2. Kui siin pole selgesõnaliselt teisiti märgitud, siis käesolevates tingimustes kehtetuks või jõustamatuteks tunnistatud punktide korral ei mõjuta kehtetu või jõustamatu punkt tingimuste ülejäänud sätteid ning ülejäänud sätted jäävad täies ulatuses kehtima.
 3. Tingimustele kohaldatakse Jaapani seaduseid. Käesolevaga nõustute tagasivõetamatult tingimustega seotud vaidlusi koos FGL-iga lahendama Tokyo piirkonnakohtu erandlikus kohtualluvuses. Nõustute, et loobute mis tahes kohtualluvuse, toimumiskoha või ebasobivusega seotud vastuväitest.
 4. FGL ei väida ega garanteeri, et kõnealune veebisait sobib kasutamiseks või on kättesaadav konkreetses kohtualluvuses. Kui konkreetses riigis või regioonis on selle veebisaidi sisu ebaseaduslik, siis on seonduv juurdepääs keelatud. Nõustute, et veebisaidi või allsaitide kasutus või avamine toimub üksnes teie algatusel ning teie vastutate asjakohaste kohalike seaduste, reeglistike ja määruste järgimise eest.
 5. Veebisaidil või allsaitidel olevad tooted ja teenused ei pruugi teie riigis või regioonis olla ostmiseks saadaval. Veebisaidil või allsaitidel viidatud sellised tooted ja teenused pole vihjeks ega garantiiks sellele, et need tooted või teenused on saadaval teie riigis või regioonis. Küsige kontserni Fujitsu General kuuluvate ettevõtete volitatud kohalikult müügiesindajalt teavet oma riigis või regioonis pakutavate konkreetsete toodete ja teenuste kättesaadavuse ja hindade kohta.
 6. FGL-ile selle veebisaidiga seoses sisu üleslaadimisel, e-kirjaga saatmisel, postitamisel, avaldamisel või muul viisil edastamisel (iga „postitus“) nõustute, et iga selline postitus on mittekonfidentsiaalne, millega kaasneb (või kinnitate selliste õiguste omaniku selgesõnalise loal) FGL-ile automaatselt igavene, ülemaailmne, mittevälistav, tasuta, täielikult makstud, all-litsentsitav (mitmes järgus), määratav ja edasi antav õigus ja litsents sellist postitust kasutada, reprodutseerida, modifitseerida, kohandada, avaldada, esitleda ja näidata (avalikult vms), edastada ja levitada mis tahes tänapäevasel või tulevikus välja töötaval kujul, vormis või tehnoloogilisel viisil. Lisaks nõustute, et loobute postitusega seotud mis tahes nn. moraalsetest õigustest.
 7. Te ei tohi otseselt ega kaudselt eksportida ega edasi eksportida käesoleva veebisaidi sisu mis tahes riiki, kui see rikub Jaapani või muid asjakohaseid ekspordiseaduseid või -määruseid.
 8. Käesolevad tingimused sisaldavad privaatsuspoliitika leheküljel viiteks ka FGL-i privaatsuspoliitika sätteid ja tingimusi.

7. Lingid muudelt saitidelt

FGL annab teie veebisaidil enda veebisaidi lingi kasutamise loa järgmistel tingimustel: (i) teie sait ei laima ega kahjusta FGL-i ega sisalda sobimatut sisu; (ii) teie sait ei kahjusta avalikku korda ega moraali või FGL-i usaldusväärsust või väärikust; (iii) teie sait ei kahjusta kolmandate osapoolte õiguseid, omandit ega privaatsust; (iv) te ei loo sisu ümber raami ega jäta vale muljet, nagu sisu kuuluks muul viisil FGL-ile; (v) teie saiti ei kujutata viisil, mis võib jätta vale ettekujutuse teie ja FGL-i koostööst või partnerlusest; (vi) teie sait ei jäta vale muljet, nagu FGL annaks linki kuvale teie saidile sertifikaadi või omapoolse toe; ja (vii) teie sait pole FGL-i arvates muul põhjusel sobimatu.

FGL võib teilt nõuda sellise lingi kustutamist. Kui te rikute tingimustes toodud sätteid või allsaitide muid asjakohaseid kasutustingimusi, siis võidakse see luba tühistada. Loa tühistamisel tuleb veebisaidi link viivitamatult eemaldada.

Lingi seadistamine

 • Veebisaidi lingi lisamiseks järgige alltoodud juhist.

Tekstilinkide kasutamise näited

 1. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>
 2. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL " >FUJITSU GENERAL </a>

8. Teistele veebisaitidele suunavad sellel veebisaidil ja allsaitidel olevad lingid

See veebisait võib sisaldada muudele veebisaitidele või ressurssidele suunavaid linke. Kuna FGL-il puudub kontroll selliste veebisaitide või ressursside üle, siis võtate teadmiseks ja nõustute, et FGL ei vastuta väliste veebisaitide või ressursside kättesaadavuse eest ega kiida heaks ega vastuta väliste veebisaitide või ressursside sisu, reklaamide, toodete või muude materjalide eest. Võtate ka teadmiseks ja nõustute, et FGL ei vastuta otseselt ega kaudselt ühegi kahju või saamatajäämise eest, mis on seotud sellise veebisaidi või ressursi kaudu kättesaadava sisu, toote või teenusega.

Mitte midagi veebisaidil olevast ei tohi tõlgendada lingitud veebisaidil näidatud või pakutud mis tahes toote või teenuse FGL-i poolse soovituse või heakskiiduna. Mitte midagi siinolevast ei tohi tõlgendada FGL-i ja lingitud veebisaitide käitajate partnerlusena vms.

Muu kui käesoleva veebisaidi või allsaitide kuvamine toimub teie enda vastutusel vastavalt (i) riigipoolsetele (sh, kuid mitte nendega piiratud, selle mis tahes allüksus, agentuur ja vahetalitus) kohaldatavale seadusele, reeglistikule ja määrustele ja (ii) selliste veebisaitide kasutustingimustele.

9. FGL-iga kontakteerumine

Kui teil on küsimusi selle veebisaidi või tingimuste kohta, siis saatke FGL-ile alloleva lingi kaudu päringuvorm. Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, siis ärge lisage e-kirjale tundlikku laadi teavet, sest e-post ei pruugi alati olla turvaline.

10. Mitmesugust

Käesolevad tingimused moodustavad kõnealuse veebisaidiga seoses teie ja FGL-i vahelise kogu lepingu ning asendavad teie ja FGL-i vahelisi kõnealust veebisaiti puudutavaid kõiki eelnevaid või samaaegseid elektroonilisi, suulisi või kirjalikke kokkuleppeid ja ettepanekuid. Kinnitate käesolevaga, et teil puudub voli või luba FGL-i nimel võtta mis tahes kohustust või vastutust. Osapool võib käesolevate tingimuste alusel oma õigustest loobuda üksnes mõlema osapoole allkirjastatud kirjaliku dokumendi alusel. Kui käesolevate tingimuste mõnda punkti ei saa rakendada, siis see ei tähenda, et see või mõni muu punkt oleks kehtetu. Ilma FGL-i selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te käesolevate tingimuste põhjal ühtegi oma õigust või kohustust edasi määrata, üle kanda või all-litsentsida. Käesolevate tingimuste ükski säte pole mõeldud ühegi kolmanda osapoole kasu saamiseks ning osapooled ei eelda, et ühtegi sätet peaks jõustama mis tahes kolmas osapool. Pealkirjad, alltekstid või jaotiste pealkirjad on siia sisestatud üksnes mugavuse eesmärgil ega defineeri või selgita ühtegi vastavat jaotist või sätet. FGL ei vastuta ühegi kohustuse täitmata jäämise eest, kuna tal puudub põhjuste üle kontroll.

VIIMATI UUENDATUD Jaanuar 2020