Privaatsuspoliitika

Fujitsu General Limited (FGL) peab privaatsusküsimusi väga oluliseks ja on ette valmistanud kõnealuse privaatsuspoliitika, et teavitada teid sellest, kuidas toimub teabe kogumine, kasutamine ja avaldamine (sh allpool defineeritud isikuandmed) seoses teiepoolse „teenuste“ kasutamisega, mis hõlmab (i) FGL-i veebisaiti („veebisait“) ja (ii) ja kõnealuse veebisaidiga seotud FGL-i pakutavaid kõiki teenuseid ja kogu sisu.

Kõnealuse veebisaidi kasutamisel nõustute privaatsuspoliitika kõikide tingimustega. Kui te pole privaatsuspoliitika tingimustega rahul, siis ärge seda veebisaiti kasutage. FGL-ile oma isikuandmeid (vastavalt alltoodud definitsioonile) edastades võtate teadmiseks, et selliseid isikuandmeid võidakse privaatsuspoliitikale vastavalt kasutada ja avaldada.

1. Isikuandmed

„Isikuandmed“ on teave, mis võimaldab teie eraisikuna tuvastamist või on seotud tuvastatava isikuga. FGL kogub teie registreerimise ja teenuste kasutamisega seoses teie kohta järgmisi isikuandmeid.

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Aadress
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Faksinumber

2. Muu teave

„Muu teave“ on teave, mis ei tee kindlaks teie identiteeti ja pole seotud ühegi isikuga. Lisaks isikuandmetele kogub FGL ka (nii aktiivselt kui passiivselt) teiepoolse teenuste kasutusega seotud allpool märgitud muud teavet. FGL võib muud teavet kasutada mis tahes eesmärgil; kui FGL on kohaldatava seaduse järgi kohustatud muud teavet käsitlema isikuandmetena, siis FGL võib seda kasutada samal eesmärgil, nagu FGL kasutab ja avaldab isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. Teenuste kasutusega seoses teie kohta võib-olla kogutav muu teave sisaldab järgmist.

 • Kasutusandmed: FGL võib teie kasutusega seoses koguda andmeid ja statistikat, nt millal, kui tihti ja kui kaua teenuseid kasutate.
 • Seadme andmed: FGL võib koguda teenuste kasutamiseks või neile juurdepääsuks tarvitatava seadme IP-aadressi.

3. Koondatud isikuandmed

Koondatud isikuandmed on isikuandmed ja muu teave, mis on kokku koondatud ja mille abil pole võimalik teid eraisikuna või teenuste muud kasutajat tuvastada. Näiteks võib FGL kokku koondada isikuandmed ja muu teabe, et näha konkreetse riigi või regiooni külastajate hinnangulist protsenti. FGL võib koondatud isikuandmeid põhjendatud eesmärgil avaldada. Näiteks võib FGL kõnealuseid koondatud isikuandmeid jagada haruettevõtete, esindajate ja äripartneritega nende turundus- ja muudel ärieesmärkidel ning avaldada kasutajastatistikat koondatud isikuandmete kujul, et kirjeldada FGL-i teenuseid praegustele ja potsentsiaalsetele äripartneritele ja õigustatud huvi korral ka muudele kolmandatele osapooltele.

4. Teie isikuandmete kasutamine

Ilma punktis 3 toodud sätteid piiramata võib FGL teie isikuandmeid ja muud teavet ilma teid teavitamata kasutada järgmisel eesmärgil:

 • teile teenuste pakkumiseks, sh teie päringutele vastamiseks ja teie tellimuste täitmiseks;
 • tavaliste äriprotsesside sooritamiseks, nt andmeanalüüsi ja analüütika läbiviimine, uute toodete ja teenuste arendamine ning teenuste pakkumine, haldamine, arendamine ja täiustamine.

5. Teie isikuandmete jagamine kolmandate osapooltega

FGL ei müü teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Sellele vaatamata võib FGL teie isikuandmeid teatud juhtudel kolmandate osapooltega jagada ilma teid teavitamata, sh punktis 4 sätestatud juhtudel, alltoodud asjaoludel ja muul põhjendatud eesmärgil.

 • FGL-i haruettevõtted ja filiaalid

FGL võib teie isikuandmeid jagada oma haruettevõtete ja filiaalidega. Üksnes FGL vastutab jagatud isikuandmete haldamise eest.

 • Võimu- ja korrakaitseorganid

Kui FGL usub, et see on vajalik või õigustatud: (a) kehtivate seaduste järgi, sh teie elukohariigi välised seadused; (b) juriidiliste protsesside järgimiseks; (c) riigi- või võimuorganite päringutele vastamiseks, sh teie elukohariigi välised riigi- ja võimuorganid; (d) FGL-i sätete ja tingimuste täitmiseks; (e) FGL-i või FGL-i haruettevõtete äritoimingute kaitseks; (f) FGL-i, FGL-i haruettevõtete, teie või teiste õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitseks ja selleks, et (g) FGL saaks leida sobivaid abimeetmeid või piirata FGL-ile osaks saanud kahju.

 • Muud kolmandad osapooled

Kolmandad osapooled, mis ilmnevad FGL-i ettevõtete, varade või aktsiate (sh pankroti vms tagajärjel) täieliku või osalise otsese või kaudse ümberkorralduse, liitumise, müügi, ühisettevõtte, üleandmise, edastamise või muu ümberpaigutamise tulemusena

6. Turve

FGL kasutab oma organisatsioonis teie isikuandmete kaitseks asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid vahendeid. Sellele vaatamata pole ükski andmeedastus- või -salvestussüsteem 100% turvaline. Kui arvate, et teie ja FGL-i omavaheline suhtlus pole enam turvaline (nt kui usute, et teie konto pole enam turvaline), siis teavitage FGL-i viivitamatult vastavalt alltoodud punktile „FGL-iga kontakteerumine“.

7. Valikud ja juurdepääs

Nagu käesolevas privaatsuspoliitikas on kirjas, võite igal ajal FGL-ile teenuste kaudu oma isikuandmete pakkumise lõpetada. Ent sellisel juhul ei pruugi te teenuste kaudu enam teatud teavet saada.

 • FGL-ilt elektroonilise sõnumite vastuvõtmine

Kui te ei soovi meilt enam saada turundusalaseid e-kirju, siis loobumiseks järgige e-kirjas olevaid juhiseid.

 • FGL jagab oma haruettevõtetega teie isikuandmeid nende otseturunduse eesmärgil

Kui te ei soovi, et FGL teie isikuandmeid oma haruettevõtetega nende otseturunduse eesmärgil jagaks, siis loobumiseks järgige vastavas e-kirjas olevaid juhiseid.

Kui te loobute märgitud viisil eeltoodud sõnumitest, siis proovib FGL teie soovi rahuldada esimesel praktilisel võimalusel. Pidage meeles, et FGL võib jätkata teile teatud tüüpi sõnumite saatmist, nt haldusalased või teenustega seotud sõnumid.

8. Teie isikuandmete ülevaatamine või uuendamine

Kui te soovite FGL-ile antud oma isikuandmeid näha, muuta või uuendada, siis järgige alltoodud punktis „FGL-iga kontakteerumine“ toodud juhiseid.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas FGL enda valduses olevaid teie isikuandmeid kasutab, siis klõpsake alltoodud linki ja saatke FGL-ile päringuvorm.

Märkige sinna oma päring selgesõnaliselt. Teie kaitseks töötleb FGL üksnes selle e-posti aadressiga seotud isikuandmete päringut, mille kaudu te päringuvormi edastate; võimalik, et FGL peab enne teie päringu töötlemist kontrollilma teie identiteeti. FGL üritab teie päringule vastatata esimesel praktilisel võimalusel.

Pidage meeles, et FGL-il võib olla tarvis teatud andmeid raamatupidamise eesmärgil säilitada ning FGL-i andmebaasidesse ja muudesse kirjetesse jääb teatud jääkteave, mida ei eemaldata.

Päringuvorm (ülemaailmne sait)

9. Teie isikuandmete säilitamine

FGL säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkide täitmiseks, v.a kui seadus nõuab või lubab pikemat säilitusperioodi.

10. Teenuseid kasutavad alaealised

Teenused pole mõeldud alla 13-aastastele lastele ja FGL palub neil teenuste kaudu oma isikuandmeid mitte edastada. Kui olete alla 13-aastane, siis ärge edastage FGL-ile oma mis tahes isikuandmeid. Kui arvate, et alla 13-aastane laps on teenuste kaudu FGL-ile oma isikuandmeid edastanud, siis võtke meiega ühendust ja FGL kustutab sellise teabe oma andmebaasidest.

11. Isikuandmete ülekandmine

Teenuseid haldab ja käitab Jaapanis asuv FGL. Teie isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse Jaapanis. Teiepoolne teenuste kasutamine tähendab, et nõustute oma isikuandmeid edastama oma elukohariigist väljaspool asuvatesse riikidesse, mille andmekaitseseadused ja -määrused võivad erineda teie elukohariigi omadest. Teatud juhtudel võivad teie isikuandmetele juurde pääseda teie elukohariigist väljas poole asuvad kohtud, korrakaitseorganid või riigiasutused.

12. Tundliku sisuga teave

ÄRGE saatke, avaldage ega muul viisil pakkuge FGL-ile teenuste vms kaudu teid puudutavaid mis tahes tundliku sisuga isikuandmeid, nt teie isikukood ja rassi või etnilist tausta puudutav teave, poliitiline hoiak, religioon või muud uskumused, tervis, biomeetrilised või geneetilised omadused ja kriminaalne taust.

13. Küpsised

Küpsis on andmekild, mille veebisait võib teie arvutisse salvestamiseks teie brauserile edastada. See ei sisalda isikuandmeid ja seda kasutatakse veebisaidi funktsionaalsuse täiustamiseks ja veebisaidi külastajate anonüümseks jälgimiseks, mis võimaldab saidi haldajatel veebisaidi üleüldist kasutuskogemust paremaks muuta. Me ei kasuta asukoha, IP-aadressi, Interneti-teenusepakkuja, ettevõtte või muude tuvastatavate andmete põhjal kogutud küpsiste teavet. Nt võime jälgida kõnealuse veebisaidi konkreetse lehekülje külastajate koguarvu, nende asukohta ja veebisaidi leidmiseks otsingumootorisse sisestatud märksõnu.

Küpsistega seotud lisateavet, nende meiepoolset kasutust ja blokeerimisvõimalusi võite vaadata meie küpsiste poliitikast.

Küpsiste poliitika

14. Privaatsuspoliitika muudatused

FGL jätab endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, modifitseerida või uuendada. Selle lehekülje allosas olev punkt „VIIMATI UUENDATUD“ näitab, millal privaatsuspoliitikat viimati uuendati. Kui kasutate või avate teenuseid mis tahes muudatuste postitamise järgselt, siis see tähendab, et olete muudatustega nõus.

15. FGL-iga kontakteerumine

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas FGL enda valduses olevaid teie isikuandmeid kasutab, siis klõpsake alltoodud linki ja saatke FGL-ile päringuvorm.

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, siis ärge lisage e-kirjale tundlikku laadi teavet, sest e-post ei pruugi alati olla turvaline.

Päringuvorm (ülemaailmne sait)

VIIMATI UUENDATUD Mai 2018


Kontserni kuuluvate ettevõtete privaatsuspoliitika