Split Systems Medium Static Pressure DuctModels

220 V single phase
ARYG54LHTBP / AOYG54LBTA