Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn een bindende juridische overeenkomst tussen u of, als u www.fujitsu-general.com (de 'website') opent namens een bedrijf of rechtspersoon, een vennootschap of rechtspersoon namens wie u toegang verkrijgt tot de Website (gezamenlijk 'U' of 'Uw') en Fujitsu General Limited ('FGL'), een bedrijf met de statutaire zetel op 3-3-17 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, Japan 213-8502, met betrekking tot uw toegang tot de Website (zoals hieronder gedefinieerd).

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van deze website (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord met de volledige voorwaarden, inclusief wanneer de voorwaarden worden gewijzigd overeenkomstig artikel 6. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van deze website verklaart u dat u de wettelijke leeftijd hebt om de voorwaarden te accepteren. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u deze website (zoals hieronder gedefinieerd) op geen enkele manier gebruiken.

1. Gebruik van deze website

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot deze website, en voor deze toegang kunnen kosten in rekening worden gebracht door internetproviders en telecombedrijven. U bent verantwoordelijk voor dergelijke kosten. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot deze website en moet u zelf deze apparatuur voorbereiden.

Het staat u vrij om alle apparatuur en middelen te gebruiken die nodig zijn voor toegang tot deze website zonder de toestemming van FGL.

2. Intellectueel eigendom

Deze website, inclusief de materialen die via deze website voor u beschikbaar kunnen worden gesteld, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere eigendomsrechten, evenals door wetten betreffende intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud op deze website mag niet, tenzij er schriftelijke toestemming is verleend door een bevoegde vertegenwoordiger van FGL worden gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, weergegeven, gedistribueerd, verhuurd, in sublicentie gegeven, gewijzigd, opgeslagen voor later gebruik, of anderszins gebruikt, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, behalve voor zover dergelijk gebruik is toegestaan onder het Japanse auteursrecht en andere relevante wetten.

U erkent dat alle rechten, titels en belangen in en op deze website bij FGL of zijn licentiegevers blijven. U krijgt alleen het recht om deze website te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en verwerft geen enkel ander recht, titel of belang, hetzij door implicatie, niet-ontvankelijkheid, of anderszins.

3. Beperkingen

Wanneer u deze website bezoekt, MAG u het volgende NIET doen:

 1. reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen de broncode, objectcodes of onderliggende structuur van deze website te achterhalen;
 2. deze website wijzigen, aanpassen of vertalen, of afgeleide werken maken op basis van deze website;
 3. ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot of gebruik maken van de systemen en website van FGL of haar licentiegevers, of virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen, spyware, malware, cancelbots, passieve gegevensverzamelingsmechanismen, robots, dataminingsoftware of enige andere kwaadaardige of invasieve code of programma overbrengen naar de systemen en website van FGL of haar licentiegevers;
 4. de kwetsbaarheid van de systemen en website van FGL en haar licentiegevers onderzoeken, scannen of testen;
 5. beveiligingsfuncties, verificatiemechanismen of andere functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot de systemen en website van FGL en zijn licentiegevers verstoren, schenden of omzeilen;
 6. enige copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen die op deze website worden weergegeven wijzigen of verwijderen;
 7. deze website of de inhoud ervan in producten of diensten opnemen; of
 8. deze website of de inhoud ervan naar een andere server of locatie kopiëren of reproduceren voor reproductie- of herdistributiedoeleinden.

U bent zelf verantwoordelijk voor elke overtreding van wetten, regels of voorschriften als gevolg van het niet naleven van de voorwaarden.

4. AFWIJZING VAN GARANTIE

DEZE WEBSITE WORDT U ALS 'AS IS' AANGEBODEN. FGL, HAAR LICENTIEGEVERS, GELIEERDE BEDRIJVEN EN LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DEZE WEBSITE OF DE GESCHIKTHEID DAARVAN VOOR ENIG DOEL, EN ELKE PARTIJ WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WETTELIJKE GARANTIES, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, OF BETROUWBAARHEID VAN DEZE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN. U ERKENT DAT HET VOLLEDIGE RISICO VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE DOOR U WORDT GEDRAGEN.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN ACCEPTEERT DAT U DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO BEZOEKT. FGL, HAAR LICENTIEGEVERS, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LEVERANCIERS, OF HAAR OF HUN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, VERLIES VAN VERKOPEN OF ZAKEN, OF VERLOREN GEGANE GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET NIET KUNNEN OPENEN VAN DEZE WEBSITE, ZELFS ALS FGL OF HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GEWEEST VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DEZE MOGELIJK AL HEBBEN WETEN TE VOORKOMEN. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR UW ONTEVREDENHEID OVER DEZE WEBSITE IS OM GEEN TOEGANG MEER TE VERKRIJGEN TOT DEZE WEBSITE. NIETS IN SECTIE 5 ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FGL JEGENS U BEPERKEN VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

6. Andere voorwaarden

 1. FGL kan de voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze website na het plaatsen van enige wijziging vormt uw acceptatie van deze wijzigingen. FGL raadt u daarom aan de voorwaarden periodiek te raadplegen wanneer u deze website bezoekt. U kunt achterhalen wanneer FGL de voorwaarden voor het laatst heeft gewijzigd door de legenda 'LAATST BIJGEWERKT' onderaan deze pagina te bekijken. Niettegenstaande het voorgaande zijn eventuele wijzigingen aan de voorwaarden niet van toepassing op enig geschil dat tussen u en FGL is ontstaan vóór de datum waarop FGL een herziening van de voorwaarden heeft gepubliceerd waarin dergelijke wijzigingen zijn opgenomen of u anderszins op de hoogte heeft gebracht van dergelijke wijzigingen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders in dit document is vermeld, zal, indien een bepaling in de voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op andere bepalingen in de voorwaarden, en zullen bepalingen die niet door deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid worden beïnvloed, volledig van kracht blijven.
 3. Op de voorwaarden is het Japanse recht van toepassing. U en FGL aanvaarden hierbij onherroepelijk de exclusieve jurisdictie van de Tokyo District Court voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden. U gaat ermee akkoord afstand te doen van alle bezwaren met betrekking tot het rechtsgebied, de vestiging en forum non conveniens.
 4. FGL verklaart of garandeert niet dat deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaald rechtsgebied. Toegang tot de inhoud op deze website vanuit landen of regio's waar dergelijke inhoud als illegaal wordt beschouwd is verboden. U gaat ermee akkoord dat wanneer u deze website of de subsites gebruikt of opent, u dit op eigen initiatief doet en dat u verantwoordelijk bent voor het naleven van de toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften.
 5. Producten en diensten die op deze website of de subsites worden aangeboden, zijn mogelijk niet beschikbaar voor aankoop in het land of de regio waar u woont. De verwijzing naar dergelijke producten en diensten op deze website of de subsites impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten beschikbaar zijn of zullen zijn in het land of de regio waar u woont. Neem contact op met bevoegde lokale verkoopvertegenwoordigers van Fujitsu General Group-bedrijven voor de beschikbaarheid en prijzen van specifieke producten en diensten in het land of de regio waar u woont.
 6. Door inhoud die verband houdt met deze website te uploaden, per e-mail te verzenden, te plaatsen, te publiceren of anderszins te verzenden naar FGL (elk een 'Inzending'), erkent u dat deze inzending niet-vertrouwelijk is en verleent u FGL automatisch (of garandeert dat de eigenaar van dergelijke rechten uitdrukkelijk heeft verleend) een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, royalty-vrij, volledig betaald, sublicentieerbaar (in meerdere lagen), toewijsbaar en overdraagbaar recht en licentie om die inzending te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, uitvoeren en weergeven (openbaar of anderszins), verzenden en distribueren in eender welke vorm, medium of technologie, momenteel bekend of hierna ontwikkeld. Bovendien garandeert u dat afstand is gedaan van alle zogenaamde morele rechten op de inzending.
 7. U mag de inhoud van deze website niet direct of indirect exporteren of herexporteren naar landen die inbreuk maken op Japanse of andere toepasselijke exportwetten of -voorschriften.
 8. Deze voorwaarden verwijzen ter referentie naar en omvatten ook de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in het privacybeleid van FGL die worden vermeld op de pagina Privacybeleid.

7. Koppelingen van andere sites

FGL verleent toestemming om op uw website een koppeling naar de website te plaatsen, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet: (i) uw site zal FGL niet belasteren of beschadigen, noch ongepaste inhoud bevatten; (II) uw site zal geen schade toebrengen aan de openbare orde en moraliteit, noch de betrouwbaarheid of waardigheid van FGL schaden; (III) uw site zal geen inbreuk maken op de rechten, eigendommen of privacy van derden; (iv) u zult geen kader rond de inhoud creëren en geen verkeerde indruk geven dat de inhoud op enige andere manier aan FGL toebehoort; (v) uw site zal niet zodanig worden gepresenteerd dat er een verkeerde indruk kan worden geven van een samenwerking tussen u en FGL; (vi) uw site zal niet de verkeerde indruk geven dat FGL uw site waarop de koppeling verschijnt certificeert of ondersteunt; en (VII) uw site zal niet van zodanige aard zijn dat deze door FGL als ongepast wordt beschouwd om welke andere reden dan ook.

FGL kan eisen dat u een dergelijke koppeling verwijdert. Deze toestemming wordt ingetrokken als u een bepaling van de voorwaarden of een van de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden van de subsites schendt. Bij intrekking van de toestemming moet u elke koppeling naar deze website onmiddellijk verwijderen.

Een koppeling plaatsen:

 • U plaatst als volgt een koppeling op uw website naar deze website:

Voorbeelden van het gebruik van tekstkoppelingen:

 1. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>
 2. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL " >FUJITSU GENERAL </a>

8. Koppeling op deze website en subsites naar andere websites

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites of bronnen. Aangezien FGL geen controle heeft over dergelijke websites of bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat FGL niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en dat FGL geen goedkeuring geeft aan en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke externe websites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat FGL niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies die veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt door of verband heeft met uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of resource.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbeveling van of goedkeuring door FGL van de inhoud die wordt aangeboden door de gekoppelde websites of een product dat of dienst die wordt getoond op of geleverd door dergelijke gelinkte websites. Niets in dit document mag worden beschouwd als een samenwerkingsverband of een vergelijkbaar partnerschap tussen FGL en de exploitanten van de gekoppelde websites.

Het bekijken van andere websites dan deze website of de subsites is op eigen risico in overeenstemming met (i) toepasselijke wetten, regels en voorschriften van enige overheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige subdivisie, instantie en instrumentaliteit daarvan) en (ii) de voorwaarden die op dergelijke websites worden vermeld.

9. Contact opnemen met FGL

Als u vragen hebt over de voorwaarden of deze website, neem dan contact op met FGL via het vragenformulier via de onderstaande koppeling. Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, plaats dan geen gevoelige informatie in uw e-mail, omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is.

10. Diversen

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en FGL met betrekking tot deze website en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en FGL met betrekking tot deze website. U erkent hierbij dat u niet bevoegd bent om enige verplichting of verantwoordelijkheid op u te nemen of te creëren namens FGL. Een partij kan alleen afstand doen van de rechten in deze voorwaarden door een schriftelijk document dat door beide partijen is opgesteld. Het niet afdwingen van enige bepaling in deze voorwaarden zal geen verklaring van afstand daarvan of van enige andere bepaling daarvan inhouden. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FGL. Geen enkele bepaling in deze voorwaarden is bedoeld ten behoeve van een derde partij en het is niet de bedoeling van de partijen om enige bepaling afdwingbaar te maken door een derde partij. Koppen, bijschriften en paragraaftitels die hierin zijn opgenomen, worden alleen ingevoegd voor het gemak, en definiëren of verklaren op geen enkele manier een paragraaf of bepaling hiervan. FGL is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen die te wijten zijn aan oorzaken die buiten haar macht liggen.

LAATST BIJGEWERKT: januari 2020