FUJITSU GENERAL Group Management

(As of June 18, 2024)

Members of the Board

President

Koji Masuda

Director

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Yoshio Osawa

Keiichi Nakajima

Ryuichi Kubota

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Susumu Ohkawara

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Auditor

Youichi Hirose

Executive Officers

President & CEO

Koji Masuda

Corporate Senior Executive Vice President

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Corporate Executive Vice President

Susumu Ohkawara

Tadashi Arikado

Hiroyuki Yokoyama

Corporate Senior Vice President

Junji Nakagawa

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Corporate Vice President

Hiroyuki Sato

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Fellow

Eiji Futagami