Groupe FUJITSU GENERAL Direction

(Au mercredi 9 avril 2024)

Membres du conseil d'administration

Président

Etsuro Saito

Directeur

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Ryuichi Kubota

Hiroshi Niwayama

Tsunenao Kosuda

Tadashi Hasegawa

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Auditor

Youichi Hirose

Cadres dirigeants

Président directeur général

Etsuro Saito

Vice-président exécutif supérieur

Koji Masuda

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Vice-président exécutif

Susumu Ohkawara

Tadashi Arikado

Hiroyuki Yokoyama

Vice-président supérieur

Junji Nakagawa

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Vice-président

Hiroyuki Sato

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Membre

Eiji Futagami