Grupo FUJITSU GENERAL Gestión

(A miércoles, 18 de junio de 2024)

Miembros del Consejo

Presidente

Koji Masuda

Director

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Yoshio Osawa

Keiichi Nakajima

Ryuichi Kubota

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Susumu Ohkawara

Junta de auditoría y supervisión

Miembro de la junta de auditoría y supervisión

Akira Inoue

Yoshinobu Miyajima

Auditor

Youichi Hirose

Directores ejecutivos

Presidente y director ejecutivo

Koji Masuda

Vicepresidente ejecutivo sénior corporativo

Tadashi Hasegawa

Toshiyuki Kawanishi

Vicepresidente ejecutivo corporativo

Susumu Ohkawara

Tadashi Arikado

Hiroyuki Yokoyama

Vicepresidente sénior corporativo

Junji Nakagawa

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Masashi Okada

Atsushi Itagaki

Vicepresidente corporativo

Hiroyuki Sato

Toshio Kano

Shigeki Asai

Yasushi Asanuma

Miembro

Eiji Futagami