FUJITSU GENERAL Group Management

(Stand 21. Juni 2018)

Board of Directors

Vorsitzender und Direktor

Junichi Murashima

Vorsitzender & Representative Director

Etsuro Saito

Vizepräsident und stellvertretender Direktor

Hiroshi Niwayama

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Toshio Hirose

Director & Corporate Senior Executive Vice President

Tsunenao Kosuda

Director & Corporate Senior Vice President

Hisaji Ebisawa

Norio Yamaichi

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Tadashi Hasegawa

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Komei Fujii

Youichi Hirose

Corporate Executive Officers

Vorsitzender

Etsuro Saito

Corporate Senior Executive Vice President

Hiroshi Niwayama

Tsunenao Kosuda

Corporate Vice President Executive Fellow

Hideji Kawashima

Corporate Senior Vice President

Hisaji Ebisawa

Norio Yamaichi

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Tadashi Hasegawa

Yoshinobu Miyajima

Susumu Ohkawara

Kimihiko Shimizu

Corporate Vice President

Eiji Abe

Morimitsu Takagi

Hiroyuki Kawada

Masataka Eto

Atsushi Itagaki

Yosuke Nakagawa

Masahiko Naito

Takumi Tsubouchi

Hiroyuki Sato