ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป สภาพแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป ตระหนักทราบดีว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกเป็นปัญหาทางธุรกิจที่สำคัญยิ่ง

เราส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย และด้วยการมอบอนาคตแห่งความมั่งคั่งและความฝันให้กับผู้คนทั่วโลก

นอกจากนี้ ขณะที่เราใส่ใจในกฎระเบียบด้านสภาพแวดล้อมทุกอย่างในการดำเนินธุรกิจของเรา เรายังแสวงหากิจกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมในความคิดริเริ่มของเราเอง

หลักการ

  • เราช่วยลูกค้าและสังคมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างทั่วถึงและปลอดภัย ผ่านการแสวงหาเทคโนโลยีขั้นสูง
  • เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเราตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  • เรามุ่งมั่นที่จะประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และปฏิบัติตามแนวทาง 3R (reduce, reuse, recycle - ลด นำมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน
  • เราพยายามที่จะลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีและของเสีย
  • เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทางธุรกิจ สินค้า และบริการของเรา และเราจะใช้ข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราเองเพื่อปรับปรุงโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเราต่อไป
  • เราส่งเสริมให้พนักงานของเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก เช่น จัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมพลเมือง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

แผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 7 (เป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ ภายในสิ้นปีงบประมาณปี 2015)

แผนดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมประกาศถึงแผนที่เป็นรูปธรรมที่จะใช้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาและแผนการดำเนินการกำหนดไว้ในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ปัญหาและเป้าหมายที่สำคัญจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2015

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

1. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการพัฒนาใหม่ในฐานะ "ผลิตภัณฑ์สีเขียว*1"

2. การเพิ่มยอดขายของ "ผลิตภัณฑ์สีเขียว" ให้ได้มากกว่า 4 เท่าของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

3. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 30% ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณเป็น "สุดยอดผลิตภัณฑ์สีเขียว*2"

4. การพัฒนา "เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านประสิทธิภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม"

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในฐานต่างๆ ภายในประเทศ ฐานในต่างประเทศ และโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

1. การลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สิ้นเปลืองพลังงาน

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในหน่วยการขายพื้นฐานทั่วโลกให้น้อยกว่า 95% ของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

ในประเทศ : ลดหน่วยพื้นฐานด้านพลังงานให้เหลือน้อยกว่า 95% ของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

ต่างประเทศ : ลดหน่วยพื้นฐานด้านพลังงานให้เหลือน้อยกว่า 92% ของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

2. ลดปริมาณ CO2 ในโลจิสติกส์ภายในประเทศ

ลดหน่วยพื้นฐานด้านปริมาณการขายให้เหลือน้อยกว่า 97% ของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

การส่งเสริม Monozukuri (การผลิต) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการระงับการปล่อยของเสียและสารเคมีเฉพาะ *3

1. การลดการปล่อยของเสีย

การลดการปล่อยของเสียในหน่วยการขายพื้นฐานทั่วโลกให้เหลือน้อยกว่า 80% ของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

ในประเทศ : ลดหน่วยพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ให้เหลือน้อยกว่า 76% ของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

ต่างประเทศ : ลดหน่วยพื้นฐานเอาท์พุตให้เหลือน้อยกว่า 90% ของปีงบประมาณ 2012 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

2. การลดสารเคมีที่เฉพาะเจาะจง

การลดการปล่อยสารเคมีที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในการผลิต

การยกระดับและการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินการของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS *4) ในฐานธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด

1. การปรับปรุงกรอบความคิดด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งบริษัท และการเพิ่มประสิทธิภาพภายในสิ้นปีงบประมาณ 2015

การทำดัชนีต้นทุนเชิงลบ (ขยะที่สร้างขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ) ด้วยการแปรสภาพ CO2

2. การสร้างและยกระดับ EMS ในซัพพลายเออร์วัสดุ/ชิ้นส่วนในต่างประเทศทั้งหมด

3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบจัดการสารเคมี (CMS *5) ที่ซัพพลายเออร์ต่างๆ

กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ *6

1. รับมือกับกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการกำหนดเขตชีวชาติ *7

2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับสำนักงานธุรกิจและซัพพลายเออร์

*1
ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากร การลดสารเคมีที่เป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันในบริษัทของเรา
*2
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องโดยบุคคลที่สามในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
*3
สารที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และระบุไว้ในแนวคิดของบริษัทของเราเองตามจำนวนที่ใช้
*4
(ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ระบบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น: มาตรฐานสากล ISO14001
*5
(ระบบจัดการสารเคมี) ระบบของการสร้างกรอบแนวคิดเพื่อการจัดการสารเคมีที่การควบคุมซัพพลายเออร์และการรับ
*6
สถานะที่สมดุลระหว่างสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก และระบบนิเวศต่างๆ ที่ประกอบด้วยสายพันธุ์ดังกล่าว
*7
สถานที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย หน่วยต่ำสุดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากพื้นที่โดยรอบ