เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 15: การสละสิทธิ์และการแยกออกจากกันได้ของเงื่อนไข

การที่ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปมิได้มีการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดของเงื่อนไข ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการวินิจฉัยโดยศาลที่มีอำนาจตัดสินว่าเป็นโมฆะ คู่สัญญายังคงต้องยอมรับว่าศาลได้พยายามที่จะตัดสินตามเจตนาของคู่สัญญาตามที่สะท้อนไว้ในข้อกำหนดแล้ว และข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ