เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 6: เครื่องหมายการค้า

[Plasmavision] และ เครื่องหมายการค้าของ Plasmavision ป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

"nocria” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และเครื่องหมายบริการ ("เครื่องหมายการค้า") ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยเป็นกรรมสิทธิ์ของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปหรือผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ห้ามมิให้มีการใช้ คัดลอก ดัดแปลง แปล เผยแพร่ หรือนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะมีการอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ