เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 9: ข้อมูลเอกสารที่ส่งเข้ามา

สื่อเอกสาร ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือไซต์ย่อย ("เนื้อหาที่ส่ง") จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปไม่มีข้อผูกพันและ/หรือความรับผิดชอบต่อการ (1) รักษาความลับของเนื้อหาที่ส่ง (2) ศึกษา ประเมิน หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ส่ง และ/หรือ (3) ชดเชยในทางใดให้กับผู้ส่งหรือบุคคลที่สามอื่นใด แม้ในกรณีที่ข้อเสนอแนะ ความคิด ฯลฯ ที่ส่งเข้ามานั้นจะมีส่วนคล้ายบางส่วนหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปประกาศเผยแพร่หรือเปิดตัว

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปสามารถใช้เนื้อหาที่ส่งได้โดยอิสระตามดุลพินิจของบริษัท นอกจากนี้ คุณไม่สามารถอ้างลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่ง