เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 5: ความเป็นเจ้าของสิทธิ์และข้อจำกัดในการใช้งาน

เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข่าวสาร เอกสาร ข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ เพลง และเสียงประกอบ) ซอฟต์แวร์ และเอกสารประกอบใดๆ ("เนื้อหา") บนเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อย ตลอดจนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ เครื่องหมายบริการ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเหล่านี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปหรือผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ห้ามมิให้มีการใช้ คัดลอก ดัดแปลง แปล เผยแพร่ หรือนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือไซต์ย่อยไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปหรือเจ้าของเนื้อหา เว้นแต่จะมีการอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ("เงื่อนไขของซอฟต์แวร์") บนเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อย ให้เงื่อนไขของซอฟต์แวร์มีผลบังคับใช้เหนือกว่า