เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

Article 8. ลิงก์ที่พบจากเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยไปยังไซต์อื่น

บริการอาจจัดให้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ World Wide Web อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น เนื่องจากฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ จึงถือว่าคุณรับทราบและตกลงว่าฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปไม่รับผิดชอบต่อการมีอยู่ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านั้น และไม่รับรองรวมทั้งไม่รับผิดชอบหรือต้องรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่มีหรือหาได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านั้น คุณรับทราบและยอมรับด้วยว่าฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจาก หรืออ้างว่าเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเชื่อถือใดๆ ที่มีต่อเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่มีบนหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

ส่วนใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยไม่สามารถตีความว่าเป็นการแนะนำและ/หรือการรับรองโดยฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ไป ตลอดจนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ ที่แสดงและ/หรือให้บริการผ่านไซต์ที่ลิงก์ไปเหล่านั้น ส่วนใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่อาจถือว่าได้เกิดมีความเป็นหุ้นส่วนหรือลักษณะที่คล้ายกัน ระหว่างผู้จัดการของไซต์ที่ลิงก์ไปกับฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป

การดูข้อมูลในไซต์ใดๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองตาม (1) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะส่วนงานย่อย และหน่วยงานย่อยใดๆ ก็ตาม) และ (2) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น