เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 2: ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการหาทางเข้าถึงบริการ และการเข้าถึงดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการโทรศัพท์) คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ คุณจะต้องจัดหาและรับผิดชอบอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าใช้การบริการ

คุณมีอิสระที่จะเลือกอุปกรณ์และวิธีการที่จำเป็นในการเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องขอความเห็นจากฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป