เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 4: ผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยอาจยังไม่พร้อมให้ซื้อในบางประเทศหรือบางพื้นที่ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อยไม่ได้เป็นการสื่อถึงหรือรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้จะพร้อมวางจำหน่ายในช่วงเวลาใด ณ สถานที่ใดเป็นการเฉพาะ คุณควรสอบถามถึงรุ่นและราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมวางจำหน่ายในพื้นที่ของคุณกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป