เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 13: กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และขอบเขตของอำนาจศาล

ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นอย่างอื่น กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะนำมาบังคับใช้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อย รวมถึงการนำเงื่อนไขมาใช้

ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นอย่างอื่น คุณยินยอมโดยเพิกถอนไม่ได้ต่อเขตอำนาจของศาลแขวงแห่งกรุงโตเกียวในทุกข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือความเห็นต่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และ/หรือไซต์ย่อย