วันที่ 6 มกราคม 2563

Fujitsu General Limited

ประกาศแจ้ง การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป บริษัทย่อยซึ่งขึ้นตรงกับทางบริษัทฯ ชื่อว่า บริษัท FUJITSU GENERAL ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD., เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ โดยมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย บัดนี้ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชื่อเดิม: FUJITSU GENERAL ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.

ชื่อใหม่: FUJITSU GENERAL AIR CONDITIONING R&D (THAILAND) CO., LTD.