ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป ฟูจิตสึ เจเนอรัล เวย์

NEW FUJITSU GENERAL Way

Our Mission

-Living together for our future-

Through innovation and technology, we deliver a brighter future with the peace of mind to our customers and societies around the world.

Our Philosophy

-Act Spontaneously-

We embrace new challenges by investing in ourselves for personal growth, and through continuous creativity with a spontaneous attitude.

-Develop Our Team-

We respect and value our people, and optimize their abilities through fostering culture and diversity, and utilizing a collaborative effort focused on communication.

-Value Integrity-

To achieve our goals, we always act with integrity and shared ethics.

หลักปฏิบัติด้านจริยธรรม

  • เราเคารพสิทธิมนุษยชน
  • เราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกประการ
  • เราดำเนินการด้วยความเป็นธรรมในการทำข้อตกลงทางธุรกิจ
  • เราปกป้องและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา
  • เราเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
  • เราจะไม่ใช้ตำแหน่งของเราในองค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว